Začel se je postopek izbora predstavnika in namestnika predstavnika nevladnih organizacij v Odbor za spremljanje čezmejnega programa Interreg Italija-Slovenija 2021-2027. Rok za prijavo je 6. 9. 2022 do 15:00.  

Razpisujemo postopek izbora enega (1) predstavnika in enega (1) namestnika predstavnika nevladnih organizacij v Odbor za spremljanje čezmejnega programa Interreg Italija-Slovenija za obdobje 2021-2027. Rok za prijavo je 6. 9. 2022 do 15:00.  

V Odbor za spremljanje čezmejnega programa Interreg Italija-Slovenija za obdobje 2021-2027 bosta imenovana en (1) predstavnika in namestnik predstavnika nevladnih organizacij. V postopku lahko sodelujejo nevladne organizacije, ki delujejo na področjih, ki jih pokriva čezmejni program Interreg Italija - Slovenija (glej poglavje 2 Interreg programa Italija – slovenija 2021 -2027), in na območjih goriške, obalno-kraške, gorenjske, primorsko-notranjske ali osrednjeslovenske regije.

Naloge odbora so opredeljene v členu 30 Uredbe Interreg. Odbor bo na ustanovni seji, ki je predvidena za 20. 9. 2022 v Trstu, sprejel poslovnik sodelovanja. Predstavnik NVO bo imel v Odboru posvetovalno vlogo.

Splošni pogoji za predstavnika v odboru so:

 • znanje angleškega jezika,
 • znanje s področja evropskih strukturnih skladov in čezmejnih programov;
 • strokovno znanje s področja, zaradi katerega je imenovan v posamezen Odbor za spremljanje glede na prioritetna področja programa.

Usmeritev pri izbiri predstavnikov bo tudi zagotavljanje enakosti spolov.

Program Italija-Slovenija:

 • sodelovanje za dolgoročno zmanjšanje emisij ogljika;
 • varovanje in spodbujanje naravnih in kulturnih virov (integrirano upravljanje ekosistemov za trajnostni razvoj, spodbujanje zelenih tehnologij za izboljšanje ravnanja z odpadki, vodo ter zemljo s ciljem zmanjšati onesnaženost)
 • povečano sodelovanje na obmejnem območju med vsemi ravnmi upravljanja in zainteresiranimi strankami.

V skladu z načeli demokratičnega izbora bomo postopek izbora predstavnika izvedli ob smiselni uporabi Poslovnika postopka izbora predstavnikov nevladnih organizacij. Več informacij o postopku izborov predstavnikov NVO najdete tukaj.

 

Kako poteka postopek?

Postopek izbora predstavnikov poteka tako, da NVO najprej predlagajo svoje kandidate. Med njimi se poskuša s soglasjem vseh kandidatov izbrati najprimernejše. Če soglasja za imenovanje ni, se izvedejo volitve, v katerih lahko sodelujejo tiste NVO, ki so za to vnaprej izkazale interes (se prijavile kot volivci oziroma, ki so predlagale svoje kandidate).

Upravičene organizacije za sodelovanje v postopku so nevladne organizacije, ki delujejo na (vsebinskem) področju, relevantnem za delo odbora (2. poglavje Interreg programa) in imajo sedež ali delujejo v regiji, ki jih pokriva odbor (goriška, obalno-kraška, gorenjska, primorsko-notranjska ali osrednjeslovenska regija).

V postopek se lahko prijavijo organizacije, ki imajo sedež ali delujejo na območju katere od regij, ki jih pokriva odbor.  

Rokovnik za izvedbo postopka je sledeč:

 • 23. 8. 2022 - objava poziva za prijavo kandidatov in volilnih upravičencev
 • 6. 9. 2022 do 15:00- rok za oddajo prijav kandidatov in upravičencev
 • 9. 9. 2022 do 13:00 – rok za dopolnitev prijav
 • 9. 9. 2022 ob 15.00 - seja komisije za pregled prijav
 • 9. 9. 2022 - objava seznama upravičencev in kandidatov
 • 12. 9. 2022 - javna predstavitev kandidatov in poskus imenovanja s soglasjem
 • 12. 9. 2022 - začetek volitev (pogojno)
 • 15. 9. 2022 ob 15:00 - zaključek volitev (pogojno)
 • 16. 9. 2022 ob 11:00 - seja komisije za pregled glasovnic in izdaja sklepa o imenovanju (pogojno)

Na podlagi tretjega odstavka 3. člena Poslovnika postopka izbora predstavnikov nevladnih organizacij so zaradi potrebe po hitri izvedbi roki skrajšani. Seje komisije za pregled prijavnic, pregled glasovnic in javna predstavitev kandidatov za predstavnika se bodo odvile preko videokonference.

Nevladna organizacija, ki bo predlagala svojega kandidata, mora v prijavi obvezno napisati tudi krajšo predstavitev kandidata, iz katere so razvidne njegove reference s področja dela odbora (glej drugo poglavje Interreg programa).

Vodja postopka lahko kadarkoli zahteva dodatna pojasnila in dokazila o izpolnjevanju pogojev za upravičene organizacije in kandidate oziroma o referencah kandidata za predstavnika.

Prijavo za sodelovanje najdete na tej povezavi. Prijava mora vsebovati podpis zastopnika nevladne organizacije in podpis kandidata, če se ga predlaga. Prijava, poslana po elektronski pošti, mora vsebovati faksimile podpisa ali skenirano podpisano prijavo.

Skladno s Poslovnikom postopka izbora lahko nevladne organizacije in kandidati, ki na njihov predlog večkrat sodelujejo v postopkih izbora predstavnikov v posvetovalna in druga telesa, pri CNVOS deponirajo svoje podpise, da lahko enostavneje pošiljajo svoje vloge v postopkih izbora (brez potrebe po vsakokratnem podpisovanju in žigosanju prijav ter drugih dokumentov).

Če želite trajno shraniti svoj podpis za sodelovanje v postopkih izbora, lahko to naredite s pomočjo obrazca za deponiranje podpisa. Kandidat lahko shrani svoj podpis s pomočjo obrazca za kandidate.

Prijave pošljite:

Ne glede na način ali datum pošiljanja mora prijava prispeti na enega od zgornjih naslovov najkasneje do 6. 9. 2022 do 15.00.

Za dodatne informacije o postopku izbora smo vam na voljo na telefonu 01/542 14 22 ali po elektronski pošti petra.cilensek@cnvos.si.

Vabimo vse zainteresirane nevladne organizacije, da sodelujete v postopku izbora.

 

PRIJAVA

 

Sklep o začetku postopkaPoziv nevladnim organizacijam  Program Interreg Italija – Slovenija 2021 -2027