Vlada RS je izdala Uredbo o določitvi cene električne energije za mikro, mala in srednja podjetja in tako tudi za nevladne organizacije, ki opravljajo pridobitno dejavnost, začasno določila najvišje drobnoprodajne cene električne energije.

Do regulacije cene električne energije po tej uredbi je upravičena tista NVO, ki je končni odjemalec, opravlja pridobitno dejavnost in za katero ne veljajo omejitve cene električne energije iz Uredbe o določitvi cen električne energije in iz Uredbe o določitvi cene električne energije za nekatere pravne osebe javnega prava, za izvajalce javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja ter za izvajalce socialno varstvenih storitev, socialnovarstvenih programov in programov v podporo družini. O regulaciji cen za te upravičence smo že pisali tu in tu.

Določitev najvišje dovoljene cene električne energije

Nevladne organizacije, ki izvajate pridobitno dejavnost, boste upravičene do omejene cene, in sicer za 90 odstotkov porabljene električne energije, kot ste jo porabile v letu 2021. Za količino, ki presega 90 % vaše porabe v letu 2021, vam bo dobavitelj lahko električno energijo dobavil po tržnih cenah.

V primeru, da ste za leto 2023 že sklenili pogodbo o dobavi po cenah, ki so nižje od drobnoprodajnih cen iz te uredbe, za vas ta omejitev cen tako ne velja.

Najvišje drobnoprodajne cene električne energije bodo tako lahko za eno kilovatno uro (brez DDV) znašale:

  • za višjo dnevno tarifno postavko 0,21700 EUR/kWh,
  • za nižjo dnevno tarifno postavko 0,15550 EUR/kWh,
  • za enotno tarifno postavko 0,19500 EUR/kWh.

Določeno je tudi, da omejitev cen velja ne glede na morebitno predhodno podpisane pogodbe o dobavi električne energije do 30. junija 2023. Prav tako velja, da vam dobavitelj, ki vam od 1. 1. 2023 dobavlja električno energijo, z dobavo ne sme prenehati in vam mora na vašo zahtevo poslati ponudbo oziroma skleniti pogodbo o dobavi skladno z zgoraj postavljeno ceno.

Omejitev drobnoprodajne cene velja tudi za pogodbe o dobavi, sklenjene v obdobju od 9. novembra do vključno 31. decembra 2022, za dobave med 1. 1. 2023 in 30. 6. 2023.