Razpisujemo postopek izbora ene predstavnice oziroma predstavnika (v nadaljevanju predstavnika) nevladnih organizacij in njene oziroma njegovega namestnika v Nacionalni kontaktni točki Slovenije za izvajanje Smernic Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) za večnacionalne družbe. Rok za oddajo prijav kandidatov in upravičencev je 13. februar 2024 ob polnoči.

NKT OECD seznanja in ozavešča podjetja in širšo javnost s Smernicami OECD za večnacionalne družbe in postopki za njihovo uveljavljanje. Prav tako lahko podjetjem in interesnim skupinam z mediacijo pomaga pri reševanju posebnih primerov oziroma praktičnih vprašanj, ki se nanašajo na kršitev Smernic OECD za večnacionalne družbe.

V skladu z načeli demokratičnega izbora bomo postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij izvedli po določilih Poslovnika postopka izbora predstavnikov nevladnih organizacij. Več informacij o postopku izborov najdete tukaj.

 

Kako poteka postopek?

Postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij poteka tako, da nevladne organizacije, ki izpolnjujejo postavljene pogoje, najprej predlagajo svoje kandidate. Med njimi se poskuša s soglasjem vseh kandidatov izbrati najprimernejšega. Če soglasja za imenovanje ni, se izvedejo volitve, pri katerih lahko sodelujejo vse nevladne organizacije, ki so za to vnaprej izkazale interes (to je, so se prijavile kot volivci ali pa so predlagale svojega kandidata).

V postopku izbora bodo torej lahko sodelovale samo nevladne organizacije, ki se pri svojem delovanju ukvarjajo s področjem družbene odgovornosti podjetij in ki bodo predlagale svoje kandidate ali bodo pravočasno sporočile, da želijo glasovati.

Rokovnik za izvedbo postopka je zaradi potrebe po hitri izvedbi postopka sledeč:

  • 7. 2. 2024 - objava poziva za prijavo kandidatov in volilnih upravičencev
  • 13. 2. 2024 - rok za oddajo prijav kandidatov in upravičencev
  • 16. 2. 2024 ob 12:00 - rok za dopolnitev prijav
  • 16. 2. 2024 ob 13:00 - seja komisije za pregled prijav
  • 16. 2. 2024 - objava seznama upravičencev predlaganih kandidatov
  • 19. 2. 2024 ob 11:00 - javna predstavitev kandidatov in poskus imenovanja s soglasjem
  • 19. 2. 2024 - začetek volitev (pogojno)
  • 22. 2. 2024 ob 15:00 - zaključek volitev (pogojno)
  • 23. 2. 2024 ob 10:00 - seja komisije za pregled glasovnic in izdaja sklepa o imenovanju (pogojno)

Seji komisije za pregled prijavnic in glasovnic ter javna predstavitev se bodo odvile preko videokonference.

Nevladna organizacija, ki bo predlagala svojega kandidata, mora v prijavi obvezno napisati tudi krajšo predstavitev kandidata, iz katere je razvidno njegovo poznavanje delovanja OECD oziroma poznavanje  Smernic OECD za večnacionalne družbe.  

Vodja postopka lahko kadarkoli zahteva dodatna pojasnila in dokazila o izpolnjevanju pogojev za nevladne organizacije in kandidate oziroma o referencah kandidata za predstavnika.

Prijavo za sodelovanje najdete na tej povezavi. Prijava mora vsebovati podpis zastopnika nevladne organizacije in podpis kandidata, če se ga predlaga. Prijava, poslana po elektronski pošti, mora vsebovati faksimile podpisa ali skenirano podpisano prijavo.

Po Poslovniku postopka izbora lahko nevladne organizacije in kandidati, ki na njihov predlog večkrat sodelujejo v postopkih izbora predstavnikov v posvetovalna in druga telesa, pri CNVOS deponirajo svoje podpise, da lahko enostavneje pošiljajo svoje vloge v postopkih izbora (brez potrebe po vsakokratnem podpisovanju in žigosanju prijav ter drugih dokumentov). Če želite trajno shraniti svoj podpis za sodelovanje v postopkih izbora, lahko to naredite s pomočjo obrazca za deponiranje podpisa. Kandidat lahko shrani svoj podpis s pomočjo obrazca za kandidate.

Prijave pošljite:

Prijava mora prispeti na zgornji elektronski naslov najkasneje do 13. 2. 2024 do polnoči.

Za dodatne informacije o postopku izbora smo vam na voljo na telefonu 01/542 14 22 ali na elektronski pošti petra.cilensek@cnvos.si.

 

PRIJAVA

 

Sklep o začetku postopka Poziv NVO