delavec ne more opravljati dela, ker nima varstva za otroke, prevoza na delo ali zaradi zaprtja mej

FAQ

KAKO POSTOPATI?

Zaprtje šol in vrtcev, ustavitve javnega prevoza ali zaprtje mej zaradi širjenja koronavirusa lahko pomenijo okoliščino, ki predstavlja višjo silo, zaradi katere delavec ne more opravljati dela, če zato ne more zagotoviti drugega varstva za otroka

Razlogi višje sile morajo biti takšni, da delavcu dejansko onemogočajo opravljanje dela po pogodbi o zaposlitvi. Zato ne zadošča, da se delavec zgolj na splošno sklicuje na epidemijo (npr. na na zaprtje vrtcev ali šol), pač pa mora konkretno izkazati, da zaradi teh okoliščin dela ne more opravljati. Naloga nevladne organizacije pa je, da presodi, ali so individualne okoliščine delavca res takšne, da opravičujejo njegovo odsotnost z dela.  Za upravičeno odsotnost se šteje, če gre za varstvo otroka do vključno 5. razreda osnovne šole, otroke v prilagojenih in posebnih programih v osnovnih šolah s prilagojenim programov in v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s osebnimi potrebami ter otroke, ki imajo v odločbi o usmeritvi določeno pomoč spremljevalca.

Delavec vas mora o nezmožnosti opravljanja dela obvestiti. Priporočamo, da to stori pisno. 

Presodite, ali gre za utemeljeno odsotnost zaradi višje sile. Po potrebi delavca pozovite, da svoje konkretne okoliščine podrobneje pojasni, saj sicer o upravičenosti ne morete odločiti.

Pri presojanju nezmožnosti opravljanja dela zaradi obveznosti varstva upoštevajte:

  • starost otroka, ki potrebuje varstvo, 
  • ali obstaja možnost drugačne razporeditve delovnega časa,
  • ali lahko varstvo zagotovi drug starš oziroma je zagotovljeno drugo ustrezno varstvo. 

Če otrok obiskuje šesti ali višji razred osnovne šole se pričakuje, da varstva ne potrebuje.

Izjavo delavca o nezmožnosti opravljanja dela za svojo NVO si lahko izdelate v aplikaciji e-pravnik.

Na podlagi pridobljene izjave delavcu potrdite njegovo odsotnost z dela (pisno, na njegov službeni elektronski naslov oziroma elektronski naslov, ki vam ga je posredoval za namen obveščanja). Svetujemo vam, da delavcu naložite, da vas mora o spremenjenih okoliščinah takoj obvestiti in se vrniti na delo takoj naslednji dan po koncu višje sile (torej tudi v primeru, ko na primer zagotovi drugo varstvo za svojega otroka).

Da, vendar mora izkazati, da so okoliščine neizogibne in takšne, da mu onemogočajo opravljanje dela (glej prvi dve vprašanji).

 

DRŽAVNO POVRAČILO NADOMESTIL

Ne glede na to, ali je delavec ostal doma zaradi odrejene karantene otroku ali druge višje sile obveznosti varstva (na primer zaprtje vrtcev), mu pripada nadomestilo v višini 80 odstotkov povprečne mesečne plače za polni delovni čas iz zadnjih treh mesecev. Višina nadomestila plače ne sme presegati višine plače, ki bi jo delavec prejel, če bi delal in ne sme biti nižja kot minimalna plača v RS (v januarju 2021: 1.024,24 EUR).

Pravico do povračila nadomestila je mogoče uveljavljati za izplačana nadomestila delavcu, ki dela ne more opravljati zaradi višje sile (nima varstva otroka) od 1. septembra 2020 do 31. decembra 2021. 

Prvi pogoj za upravičenost do nadomestila je, da je delavec dejansko upravičeno odsoten z dela zaradi višje sile, o čemer je treba predložiti dokazila. NVO mora imeti izpolnjene davčne obveznosti ter izpolnjevati pogoje po pravilih o državnih pomočeh (podrobneje v vprašanjih spodaj).

Delavec vas mora o nezmožnosti opravljanja dela obvestiti, zaradi dokazovanja naj bo izjava o tem pisna. Iz izjave delavca mora izhajati, da v njegovem konkretnem primeru res ne more opravljati dela, kar pomeni, da morate imeti dovolj podroben opis okoliščin in dokazila, da delavec res ne more opravljati dela.  Tako potrebujete na primer izjavo starša, da ne more zagotoviti ustreznega varstva za svojega otroka in drugi starš zaradi svojih delovnih obveznosti ne more varovati otroka.

Izjavo delavca o nezmožnosti opravljanja dela za svoje delavce si lahko izdelate v aplikaciji e-pravnik.

Do državnega povračila nadomestila plače je upravičena vsaka NVO, ne glede na morebiten upad prihodkov.

Država povrne celotno nadomestilo plače, ki ga NVO izplača delavcu.

Državno povračilo nadomestila za plače delavcev ni avtomatično, pač pa je treba zanj zaprositi. Vlogo je mogoče vložiti v elektronski obliki na Portalu za delodajalce pri Zavodu Republike Slovenija za zaposlovanje, in sicer v osmih dneh, odkar delavec ne more delati zaradi višje sile. 

Za vlogo je na Portalu za delodajalce pripravljen obrazec v elektronski obliki, ki mu morate priložiti:

  • izjavo, da delavci dela ne opravljajo zaradi višje sile, ki je posledica odreditve karantene otroku ali na primer zaprtja vrtcev IN drugih objektivnih razlogov (npr. nezmožnost zagotovite varstva kako drugače) in
  • dokazila delavcev o upravičeni odsotnosti (npr. izjavo starša, da ne more zagotoviti ustreznega varstva za svojega otroka in drugi starš zaradi svojih delovnih obveznosti ne more varovati otroka …).

V primeru, da z vlogo uveljavljate pravico do povračila nadomestila za delavca, katerega zaposlitev je že sofinancirana iz proračuna v okviru posebnega programa, boste morali v vlogi sporočiti tudi podatek o deležu sofinanciranja iz državnega proračuna v letu 2020, če NVO uveljavlja pravico do povračila nadomestila za delavca, katerega zaposlitev je že sofinancirana iz proračuna v okviru posebnega programa. Sem sodijo npr. programi javnih del, zaposlitve v okviru aktivne politike zaposlovanja in podobnih ukrepov Zavoda RS za zaposlovanje, ne pa sofinanciranje plač v okviru javnih razpisov ministrstev ali občin za izvajanje dejavnosti NVO.

Zavod RS za zaposlovanje (ZRSZ) bo o vaši vlogi odločil v roku 30 dni od prejema popolne vloge z odločbo. Nato boste pozvani k podpisu pogodbe. Na tej podlagi boste lahko vložili zahtevek za povračilo izplačila.  Ta bo nato izplačan mesečno, zadnji dan meseca, ki sledi mesecu izplačila nadomestila plače.

Delavcu morate izplačevati  nadomestilo za čas, ko dela ne more opravljati zaradi višje sile, kot jih določa zakon.  Prav tako morate poravnati prispevke za obvezna socialna zavarovanja.

Po potrebi boste morali ZRSZ omogočiti administrativni in finančni nadzor nad izpolnjevanjem pogodbenih obveznosti in tudi omogočiti pregled v svojih prostorih (to lahko vključuje vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi s prejetimi sredstvi in izpolnjevanjem svojih obveznosti).

 

Video nasvet

Članki