Državni zbor je 15. 10. 2020 sprejel Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP).

Posodobljeno 26. 10. 2020: Zakon je pričel veljati 24. 10. 2020.

Kaj prinaša?

Zakon podaljšuje ukrep delnega povračila nadomestil plač delavcem, ki ste jih napotili na čakanje na delo doma, zvišuje pa pogoj upada prihodkov, in sicer za več kot 20 % v letu 2020 glede na leto 2019. Še naprej pa velja, da pogoj upada prihodkov ne velja za NVO, ki imajo status humanitarne organizacije po Zakonu o humanitarnih organizacijah ali status invalidske organizacije po Zakonu o invalidskih organizacijah. Ukrep bo veljal za nazaj, in sicer od 1. oktobra 2020. Več o postopku napotitve, pravicah in dolžnostih ter postopku uveljavljanja povračil nadomestil si preberite TUKAJ.

Prav tako je podaljšan ukrep državnega povračila nadomestila plače delavcem, ki so odsotni z dela zaradi odrejene karantene. Po novem bo veljalo, da vas mora delavec obvestiti o svoji odsotnosti z dela v 24 urah od odreditve karantene. Prav tako boste po novem morali vlogo za povračilo nadomestila plače vložiti v 8 dneh od pričetka odsotnosti delavca. Ukrep bo veljal za nazaj, od 1.oktobra 2020. Več o pravicah in dolžnostih ter postopku uveljavljanja povračil nadomestil si preberite TUKAJ.

Zakon ponovno ureja tudi povračilo nadomestila plače za delavce, ki so z dela odsotni zaradi varstva otrok, katerim je bila odrejena karantena oziroma druge nepredvidljive okoliščine obiskovanja vrtca ali šole. Upravičeni boste do povračila celotnega zneska izplačanega nadomestila plače, in sicer v višini 80 odstotkov delavčeve povprečne mesečne plače iz zadnjih treh mesecev. Ukrep bo veljal za nazaj, od 1. septembra 2020. Več o pravicah in dolžnostih ter postopku uveljavljanja povračil nadomestil si preberite TUKAJ.

Delavec bo po uveljavitvi zakona lahko odstoten z dela zaradi bolezni tudi brez potrdila o upravičeni zadržanosti od dela, ki ga izda zdravnik, do tri zaporedne delovne dni v kosu, in sicer največ enkrat v posameznem koledarskem letu. Delavec vas bo moral o svoji odsotnosti pisno ali elektronsko o tem obvestiti, in sicer prvi dan svoje odsotnosti. V času odsotnosti pa delavec ne bo smel opravljati pridobitne dejavnosti ali se gibati izven kraja svojega bivanja. Delavec bo za čas kratkotrajne odsotnosti upravičen do 80 odstotkov svoje plače v preteklem mesecu za polni delovni čas. Nadomestilo plače mu obračunate in izplačate kot v primeru ostalih nadomestil, Zavod za zdravstveno zavarovanje RS pa vam bo celotno izplačilo povrnil na podlagi vloge, ki jo morate vložiti najkasneje do 31. marca 2021 (razen, če bo ukrep podaljšala). 

Družbenik v zavodu, ki je kot direktor zavarovan na podlagi 040,  bo lahko za mesec oktober 2020, november 2020 in december 2020 pri Fursu prek portala eDavki vložil vlogo za mesečni temeljni dohodek v višini 1100 evrov. Do izredne pomoči je upravičen družbenik, kateremu bodo prihodki v letu 2020 upadli za več kot 20 odstotkov glede na leto 2020. Oceno upada prihodkov bo mora oddati v obliki izjave.  Zavod mora biti za opravljanje dejavnosti registriran najmanj od 1. septembra 2020. Izjavo je treba podati do 31. decembra 2020. Ukrep se šteje za državno pomoč. Vlada lahko ukrep podaljša do 30. junija 2021. Mesečni temeljni dohodek se bo znižal za izplačilo delno povrnjenega izgubljenega dohodka zaradi karantene ali višje sile.

Prav tako bo lahko družbenik v zavodu, ki je kot direktor zavarovan na podlagi 040, uveljavljal delno povrnjeni izgubljeni dohodek zaradi odrejene karantene ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka. Delno povrnjeni izgubljeni dohodek je oproščen plačila vseh davkov in prispevkov. Višina znaša 250 evrov, a ne več kot 250 evrov za 10 dni, 500 evrov za 20 dni in 750 evrov v enem mesecu. Vloga za povračilo  se bo morala oddati prek eDavkov pri Fursu, in sicer v roku 30 dni od odreditve karantene oziroma nastopa varstva otroka. Ukrep bo veljal za nazaj, od 1. septembra 2020 in do 31. 12. 2020. Vlada ga lahko s sklepom podaljša do 30. junija 2021.

Kaj PKP5 še prinaša za nevladne organizacije:

 • V primeru, da boste od uveljavitve ZZUOOP do 30. junija 2021 delavca napotili na  testiranje na SARS –CoV-2, se to ne šteje za boniteto delavca. Vlada RS lahko ukrep podaljša do 31. 12. 2021.
 • Vlada RS bo lahko ukrep delnega subvencioniranja skrajšanega polnega delovnega časa s sklepom podaljša največ do 30. junija 2021. Tak sklep mora izdati najkasneje do 15. decembra 2020.
 • Vlada RS lahko ukrep zvišanja subvencionirane plače za invalide podaljša s sklepom, a najdlje do 30. junija 2021.
 • Dodatek za nevarnost in posebne obremenitve, ki so ga prejeli prostovoljci, ki so v času epidemije opravljali naloge za javne službe za zaščito, reševanje in pomoč, bo oproščen plačila davkov in prispevkov.
 • Zaposleni v sivih in rdečih conah v domovih za starejše, posebnih socialno varstvenih zavodih za odrasle, varstveno delovnih centrih in socialno varstvenih zavodih za usposabljanje, CSD, izvajalcih socialnovarstvenih programov, ki izvajajo nastanitveni program in ki delajo z uporabnikom, obolelim za Covid-19, bodo upravičeni do dodatka za neposredno delo s COVID-19 pacienti. Dodatek znaša 30 odstotkov urne postavke osnove plače zaposlenega. Do dodatka pa zaposleni niso upravičeni v času razglašene epidemije. Izplačan dodatek (le za ure dela, ko zaposleni opravlja takšno delo) bo NVO povrnila država v celoti.
 • Država bo zagotovila financiranje enkratne vzpostavitve enomesečne obvezne strateške zaloge osebne varovalne opreme za zaposlene v varstveno delovnih centrih, posebno v socialno varstvenih zavodih za odrasle, socialno varstvenih zavodih za usposabljanje, v javni mreži domovih za starejše, izvajalcih za pomoč na domu, izvajalcih socialno varstvenih programov, izvajalcih osebne asistence in izvajalcih programov v podporo družini. Merila za financiranje bo izdalo MDDSZ, zahtevek za izplačilo sredstev pa bo treba vložiti najkasneje do 31. decembra 2021.
 • Država bo sofinancirala osebno varovalno opremo za zaposlene, ki izvajajo osnovno in socialno oskrbo v domovih za starejše, posebnih socialno varstvenih zavodih za odrasle, varstveno delovnih centrih in socialno varstvenih zavodih za usposabljanje, CSD in izvajalce socialno varstvenih programov, ki izvajajo namestitveni program ter dezinfekcijo prostorov v primeru oskrbe uporabnika s sumom ali prisotnostjo okužbe s COVID-19.
 • Država bo krila izpad prihodkov zaradi nezasedenih kapacitet v domovih za starejše,  socialno varstvenih zavodih za odrasle in varstveno delovnih centrih ter socialno varstvenih zavodih za usposabljanje, ki opravljajo tudi institucionalno varstvo, ter najema dodatnih prostorov v domovih za starejše, posebnih socialno varstvenih zavodih za odrasle, varstveno delovnih centrih in socialno varstvenih zavodih za usposabljanje in CSD, ki izvajajo namestitveni program.
 • MDDSZ bo za namen izboljšanja pripravljenosti na naslednji val epidemije pri izvajalcih na področju socialnega varstva lahko zagotavljal sofinanciranje kadrovske krepitve, zaščitne opreme in dezinfekcije prostorov. Postopek in merila bo predpisal MDDSZ. Ukrep velja do 31. 12. 2020, Vlada ga lahko s sklepom podaljša do 31. 12. 2021.
 • Država bo vrtcem in šolam zagotovila financiranje zaščitne opreme in dezinfekcije prostorov.
 • Država bo krila zasebnim vrtcem, ki se sofinancirajo s sredstvi občine, znesek v višini oprostitve plačila vrtcem staršem otrok, ki vrtca ne obiskujejo zaradi odrejene karantene.
 • Rdečemu Križu Slovenije in Slovenski Karitas bodo dodeljena dodatna sredstva za izvajanje dejavnosti razdeljevanja hrane in izvajanja spremljevalnih ukrepov.
 • Do 30. aprila 2022 se preneha uporabljati Zakon o enotni ceni knjige, ki med drugim določa, da velja enotna cena knjige za vse kupce po državi pod enakimi pogoji za obdobje šestih mesecev od dneva začetka prodaje knjige.
 • Vlada RS bo lahko ukrep koriščenja turističnih bonov s sklepom podaljšala do 31. 12. 2021.