Razpisujemo postopek izbora ene predstavnice oziroma predstavnika (v nadaljevanju predstavnik) nevladnih organizacij, ki delujejo na področju odpravljanja materialne prikrajšanosti za spremljanje in vrednotenje Programa ESS+ za odpravljanje materialne prikrajšanosti v Sloveniji v obdobju 2021−2027Rok za prijavo je 27. februar 2024 do 15. ure.

Namen Programa ESS+ za odpravljanje materialne prikrajšanosti v Sloveniji v obdobju 2021−2027 je zagotavljati pomoč materialno in socialno najbolj ogroženim osebam. Naloge organa upravljanja sicer opravlja Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Izvajanje postopkov pri porabi sredstev za Program podrobneje ureja Uredba o izvajanju uredb (EU) in (Euratom) na področju odpravljanja materialne prikrajšanosti v programskem obdobju 2021−27), ki v 11. členu določa, da MDDSZ v pripravo, izvajanje in vrednotenje Programa vključuje partnerje, med katere sodijo tudi nevladne organizacije.

V skladu z načeli demokratičnega izbora bomo postopek izbora predstavnika izvedli ob smiselni uporabi Poslovnika postopka izbora predstavnikov nevladnih organizacij. Več informacij o postopku izborov predstavnikov NVO najdete tukaj.

V postopku bodo lahko sodelovale samo tiste nevladne organizacije, ki delujejo na področju odpravljanja materialnega prikrajšanja in ki bodo predlagale svoje kandidate ali bodo pravočasno sporočile, da želijo glasovati.

 

Kako poteka postopek?

Postopek izbora predstavnikov poteka tako, da NVO, ki delujejo na področju odpravljanja materialne prikrajšanosti najprej predlagajo svoje kandidate. Med njimi se skuša s soglasjem vseh kandidatov izbrati najprimernejše. Če soglasja za imenovanje ni, se izvedejo volitve, v katerih lahko sodelujejo vse omenjene NVO s področja odpravljanja materialnega prikrajšanja, ki so za to vnaprej izkazale interes (se prijavile kot volivci oziroma so predlagale svoje kandidate).

 Rokovnik za izvedbo postopka je sledeč:

  • 12. 2. 2024 - objava poziva za prijavo kandidatov in volilnih upravičencev
  • 27. 2. 2024 do 15. ure - rok za oddajo prijav kandidatov in upravičencev
  • 4. 3. 2024 do 11. ure - rok za dopolnitev prijav
  • 4. 3. 2024 ob 13. uri - seja komisije za pregled prijav
  • 4. 3. 2024 - objava seznama upravičencev in kandidatov
  • 6. 3. 2024 ob 11. uri - javna predstavitev kandidatov in poskus imenovanja s soglasjem
  • 6. 3. 2024 - začetek volitev (pogojno)
  • 12. 3. 2024 ob 14. uri - zaključek volitev (pogojno)
  • 12. 3. 2024 ob15. uri- seja komisije za pregled glasovnic in izdaja sklepa o imenovanju (pogojno)

Seje komisije za pregled prijavnic, za pregled glasovnic in javna predstavitev se bodo odvile prek videokonference.

Predstavnik NVO se bo moral pri svojem delu izogibati nasprotju interesov.

Organizacija, ki bo predlagala svojega kandidata, mora v prijavi obvezno napisati tudi krajšo predstavitev kandidata in njegove izkušnje pri odpravi materialne prikrajšanosti in poznavanje Programa za odpravljanje materialne prikrajšanosti v Sloveniji. Prijava mora vsebovati podpis zastopnika organizacije in podpis kandidata, v kolikor se ga predlaga. V primeru pošiljanja prijave po elektronski pošti, mora ta vsebovati faksimile podpisa ali skenirano podpisano prijavo. Vodja postopka lahko kadarkoli zahteva dodatna pojasnila in dokazila o izpolnjevanju pogojev za upravičene organizacije in kandidate oziroma o referencah kandidata za predstavnika.

Prijavo za sodelovanje najdete na tej povezavi.

Prijava mora vsebovati podpis zastopnika organizacije in podpis kandidata, v kolikor se ga predlaga. V primeru pošiljanja prijave po elektronski pošti, mora ta vsebovati faksimile podpisa ali skenirano podpisano prijavo.

Po Poslovniku postopka izbora lahko nevladne organizacije in kandidati, ki na njihov predlog večkrat sodelujejo v postopkih izbora predstavnikov nevladnih organizacij v posvetovalna in druga telesa, pri CNVOS deponirajo svoje podpise, da lahko enostavneje pošiljajo svoje vloge v postopkih izbora (brez potrebe po vsakokratnem podpisovanju in žigosanju prijav ter drugih dokumentov).

Če želite kot NVO trajno shraniti svoj podpis za sodelovanje v postopkih izbora, lahko to naredite s pomočjo obrazca za deponiranje podpisa za NVO. Kandidat NVO lahko shrani svoj podpis s pomočjo obrazca za kandidate.

Prijave pošljite:

Ne glede na način ali datum pošiljanja mora prijava prispeti najkasneje do 27. 2. 2024 do 15. ure.

Za dodatne informacije o postopku izbora smo vam na voljo na telefonu 01/542 14 22 ali po elektronski pošti petra.cilensek@cnvos.si.

 

PRIJAVA

 

Sklep o začetku postopka Poziv NVO