Razpisujemo postopek izbora ene namestnice oziroma namestnika (v nadaljevanju namestnika) predstavnice nevladnih organizacij v Medresorski strokovni komisiji za zagotavljanje pravic prosilcev za mednarodno zaščito ter pravic oseb s priznano mednarodno zaščito.

Strokovna komisija ugotavlja upravičenost do pravic po Zakonu o mednarodni zaščiti (ZMZ-1), in sicer podaja mnenja o:

 • obstoju izjemnih osebnih okoliščin za izvedbo vseh potrebnih aktivnosti za nastanitev prosilca v druge primerne institucije (drugi odstavek 83. člena ZMZ-1);
 • upravičenosti do dodatnega obsega zdravstvenih storitev za ranljive osebe s posebnimi potrebami in druge prosilce (drugi odstavek 86. člena ZMZ-1);
 • obstoju novonastalih okoliščin ranljivosti oseb s priznano mednarodno zaščito za nastanitev v integracijski hiši (četrti odstavek 93. člena ZMZ-1).

V skladu z načeli demokratičnega izbora bomo postopek izbora namestnika predstavnika nevladnih organizacij izvedli po določilih Poslovnika postopka izbora predstavnikov nevladnih organizacij. Več informacij o postopku izborov najdete tukaj.

Kako poteka postopek?

Postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij poteka tako, da nevladne organizacije, ki izpolnjujejo postavljene pogoje, najprej predlagajo svoje kandidate. Med njimi se poskuša s soglasjem vseh kandidatov izbrati najprimernejšega. Če soglasja za imenovanje ni, se izvedejo volitve, pri katerih lahko sodelujejo vse nevladne organizacije, ki so za to vnaprej izkazale interes (to je, so se prijavile kot volivci ali pa so predlagale svojega kandidata).

V postopku izbora bodo torej lahko sodelovale samo nevladne organizacije, ki se pri svojem delovanju ukvarjajo s področjem mednarodne zaščite in ki bodo predlagale svoje kandidate ali bodo pravočasno sporočile, da želijo glasovati.

 • 19. 4. 2024 - objava poziva za prijavo kandidatov in volilnih upravičencev
 • 8. 5. 2024 do 10. ure - rok za oddajo prijav kandidatov in upravičencev
 • 10. 5. 2024 do 10. ure - rok za dopolnitev prijav
 • 10. 5. 2024 ob 11. uri - seja komisije za pregled prijav
 • 10. 5. 2024 - objava seznama upravičencev in kandidatov
 • 15. 5. 2024 ob 11. uri - javna predstavitev kandidatov in poskus imenovanja s soglasjem
 • 15. 5. 2024 - začetek volitev (pogojno)
 • 21. 5. 2024 - zaključek volitev (pogojno)
 • 22. 5. 2024 ob 11. uri - seja komisije za pregled glasovnic in izdaja sklepa o imenovanju (pogojno)

Na podlagi tretjega odstavka 3. člena Poslovnika postopka izbora predstavnikov nevladnih organizacij so nekateri roki izjemoma krajši zaradi potrebe po hitri izvedbi postopka.

Seji komisije za pregled prijavnic in glasovnic ter javna predstavitev se bodo odvile prek videokonference.

Vodja postopka lahko kadarkoli zahteva dodatna pojasnila in dokazila o izpolnjevanju pogojev za nevladne organizacije in kandidate oziroma o referencah kandidata za predstavnika.

Prijavo za sodelovanje najdete na tej povezavi. Prijava mora vsebovati podpis zastopnika nevladne organizacije in podpis kandidata, če se ga predlaga. Prijava, poslana po elektronski pošti, mora vsebovati faksimile podpisa ali skenirano podpisano prijavo.

Po Poslovniku postopka izbora lahko nevladne organizacije in kandidati, ki na njihov predlog večkrat sodelujejo v postopkih izbora predstavnikov v posvetovalna in druga telesa, pri CNVOS deponirajo svoje podpise, da lahko enostavneje pošiljajo svoje vloge v postopkih izbora (brez potrebe po vsakokratnem podpisovanju in žigosanju prijav ter drugih dokumentov).

Če želite trajno shraniti svoj podpis za sodelovanje v postopkih izbora, lahko to naredite s pomočjo obrazca za deponiranje podpisa. Kandidat lahko shrani svoj podpis s pomočjo obrazca za kandidate.

Prijave pošljite:

Prijava mora prispeti na zgornji elektronski naslov najkasneje do 8. 5. 2024 do 10. ure.

Za dodatne informacije o postopku izbora smo vam na voljo na telefonu 01/542 14 22 ali na elektronski pošti misa.korosec@cnvos.si.

 

PRIJAVA

 

Sklep o začetku postopka Poziv NVO