V preteklem tednu je bilo v javno razpravo danih trinajst novih predpisov, na katere lahko podate svoje pripombe in predloge. Skupaj je v tem trenutku odprtih triintrideset javnih razprav, ki jih skupaj z navodili in roki za podajanje komentarjev najdete v nadaljevanju.

  Datum
objave
Zaključek razprave Povezava na ministrstvo

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Zakon o Svetu za invalide Republike Slovenije 10. 5. 2019 10. 6. 2019  Več informacij

Ministrstvo za finance

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja infinanciranja terorizma 31. 5. 2019 1. 7. 2019  Več informacij
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o centralnem kreditnem registru 5. 6. 2019 5. 7. 2019  Več informacij

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah    10. 5. 2019 10. 6. 2019 Več informacij
Zakon o nadzoru vesoljskih dejavnosti 28. 5. 2019 27. 6. 2019  Več informacij
Zakon o izvajanju Uredbe (EU) Evropskega parlamenta in Sveta o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov 4. 6. 2019 30. 6. 2019  Več informacij

Ministrstvo za infrastrukturo   

Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen - dolomit v pridobivalnem prostoru Hrast pri Vinici S v občini Črnomelj 30. 5. 2019 28. 6. 2019  Več informacij
Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb 28. 5. 2019 11. 6. 2019  Več informacij

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport   

Pravilnik o organizaciji in povračilu stroškov prevoza otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami 15. 5. 2019 15. 6. 2019  Več informacij
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih 20. 5. 2019 12. 6. 2019  Več informacij
Pravilnik o spremembi Pravilnika o napredovanju zaposlenih v javnih zavodih s področja raziskovalne in razvojne dejavnosti 6. 6. 2019 19. 6. 2019 Več informacij
Pravilnik o spremembi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva, znanosti in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov 4. 6. 2019 19. 6. 2019 Več informacij

Ministrstvo za javno upravo   

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja 10. 5. 2019 10. 6. 2019  Več informacij
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o strokovnem izpitu za inšpektorja 28. 5. 2019 13. 6. 2019  Več informacij
Uredba o spremembah Uredbe o delovnem času v organih državne uprave 27. 5. 2019 10. 6. 2019  Več informacij

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano   

Uredba o izvajanju podukrepa Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanje dostopa do širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-upravo iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 17. 5. 2019 17. 6. 2019 Več informacij
Pravilnik o določitvi kazalcev tveganja 22. 5. 2019 22. 6. 2019 Več informacij
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 27. 5. 2019 10. 6. 2019  Več informacij
Pravilnik o merilih za finančno ovrednotenje nalog lovskih organizacij 3. 6 .2019 3. 7. 2019 Več informacij

Ministrstvo za kulturo   

/      

Ministrstvo za notranje zadeve   

/      

Ministrstvo za obrambo   

/      

Ministrstvo za okolje in prostor

Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o recikliranju ladij 23. 5. 2019 24. 6. 2019 Več informacij
Zakon o spremembah in dopolnitvah Gradbenega zakona 29. 5. 2019 30. 6. 2019 Več informacij
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju prostora 29. 5. 2019 30. 6. 2019 Več informacij
Uredba o spremembah Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtin Le-1g/97, Pt-20/49 in Pt-74/50 za ogrevanje in potrebe kopališča Terme Lendava 29. 5. 2019 12. 6. 2019  Več informacij
Uredba o embalaži in odpadni embalaži    7. 6. 2019 8. 7. 2019 Več informacij
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah 7. 6. 2019 8. 7. 2019 Več informacij
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja 5. 6. 2019 5. 7. 2019 Več informacij

Ministrstvo za zdravje   

Pravilnik o spremembi Pravilnika o dovoljenju za promet z zdravilom za uporabo v humani medicini 13. 5. 2019 12. 6. 2019  Več informacij
Pravilnik o seznamu in izhodiščih za vrednosti medicisnkih pripomočkov iz obveznega zdravstvenega zavarovanja 28. 5. 2019 28. 6. 2019  Več informacij
Prostorsko tehnične smernice za zdravstvene objekte 4. 6. 2019 31. 7. 2019 Več informacij
Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov 4. 6. 2019 19. 6. 2019 Več informacij
Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi 4. 6. 2019 19. 6. 2019 Več informacij
Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o postopku prijave in načinu ocenjevanja novih snovi 4. 6. 2019 19. 6. 2019 Več informacij
Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o načinu ocenjevanja obstoječih snovi 4. 6. 2019 19. 6. 2019 Več informacij

Ministrstvo za zunanje zadeve   

/      

Ministrstvo za pravosodje   

/