povračilo stroškov

faq

O upravičenosti do oprostitve najemnine ali njenega dela bo odločal župan, v primeru, da boste izpolnjevali vse pogoje in ste najemnik prostora v lasti občine.  Več o tem smo pisali tukaj.

Ukrep delnega povračila fiksnih stroškov se z drugimi ukrepi pomoči ne izključuje, pomembno pa je, da ob tem zagotavljate, da se nekriti fiksni stroški ne krijejo iz drugih virov, kot so morebitna zavarovanja, drugi  ukrepi pomoči ali kakršnakoli podpora iz drugih virov.

Ukrep delne povrnitve stroškov je ukrep državne pomoči, ki ga predvideva Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE), poznan tudi kot PKP6. Ukrep določenim pravnim osebam (tudi NVO) omogoča, da od države pridobijo delno povračilo nekritih fiksnih stroškov za obdobja od oktobra 2020 do decembra 2020, januarja 2021 do marca 2021 ter aprila 2021 do junija 2021.  Namen ukrepa je kritje dela stroškov kot so npr. najemnine, stroški komunalnih storitev itd., pri čemer je višina teh stroškov določena kot odstotek letnih prihodkov.

Do delnega povračila stroškov so upravičene tiste nevladne organizacije, ki izpolnjujejo vse naštete pogoje:

  • so bile za opravljanje gospodarske (pridobitne) dejavnosti registrirane najkasneje do 1. septembra 2020,
  • imajo na dan 28. 11. 2020 vsaj enega zaposlenega za nedoločen čas oziroma je ustanovitelj zavoda kot direktor na dan 28. 11. 2020 vključen v obvezna socialna zavarovanja pod šifro 040,
  • na dan 31. december 2019 niso podjetje v težavah (denimo podjetje v stečaju)
  • ne morejo opravljati svoje dejavnosti ali jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu zaradi posledic epidemije COVID-19, kar pomeni, da so ji oziroma ji bodo prihodki v zadnjem četrtletju 2020 upadli vsaj za 30 odstotkov glede na enako obdobje v letu 2019 (pri tem se upoštevajo podatki iz že oddanih letnih poročil),
  • zagotovijo, da se nekriti fiksni stroški ne krijejo iz drugih virov (npr. iz naslova zavarovanj, začasnih ukrepov pomoči ali podpore iz drugih virov).

Velja, da so prihodki  čisti prihodki od prodaje, ugotovljene po pravilih računovodstva (AOP 110). Število redno zaposlenih se ugotavlja na dan oddaje vloge.

Ker podatki upada prihodkov od prodaje za mesec december še ne morejo biti znani, se pomoč dodeli na podlagi ocenjenih podatkov. Upravičenost se bo tako preverjala naknadno, na podlagi oddanih računovodskih izkazov v letu 2021.

Eden od pogojev za upravičenost do delnega povračila stroškov je, da ima NVO  na dan 28. 11. 2020 vsaj enega zaposlenega.

Prav tako je ta pogoj izpolnjen, če gre za ustanovitelja zavoda, ki je kot direktor na dan 28. 11. 2020 vključen v obvezna socialna zavarovanja pod šifro 040.

Višina stroškov, ki vam jih povrne država, se izračuna glede na upad prihodkov od prodaje v zadnjem četrtletju 2020 v primerjavi z enakim obdobjem v letu 2019, in sicer:

  • v primeru upada prihodkov med 30 % in do vključno 70 % znaša višina nekritih fiksnih stroškov 0,6 % letnih prihodkov za leto 2019,
  • v primeru upada prihodkov za več kot 70 %, znaša višina nekritih fiksnih stroškov 1,2 % letnih prihodkov za leto 2019.

Ker podatki upada prihodkov od prodaje za mesec december še ne morejo biti znani, se pomoč dodeli na podlagi ocenjenih podatkov. Upravičenost se bo tako preverjala naknadno, na podlagi oddanih računovodskih izkazov v letu 2021.

Višina državnega povračila stroškov je omejena:

  • Mesečno ne morete prejeti več kot 1000 evrov na zaposlenega ali ustanovitelja zavoda, ki je kot direktor na dan 28. 11. 2020 vključen v obvezna socialna zavarovanja pod šifro 040, v upravičenem obdobju, če so organizaciji upadli prihodki za 30 do vključno 70 odstotkov in ne več kot 2000 evrov na zaposlenega ali ustanovitelja zavoda, ki je kot direktor na dan 28. 11. 2020 vključen v obvezna socialna zavarovanja pod šifro 040, če so organizaciji prihodki upadli za več kot 70 odstotkov.
  • V upravičenem obdobju ne morete prejeti več kot 70 % neto izgube (AOP 187) za NVO, ki je srednje ali veliko podjetje, oziroma več kot 90 % neto izgube (AOP 187) za mikro in malo podjetje. V ugotavljanje poslovnega izida se ne všteva pomoč pridobljena na podlagi tega ukrepa.
  • Celoten znesek vseh izplačanih izplačil za NVO, registrirane do 1. 10. 2019, ne sme presegati 3.000.000 evrov, za NVO, registrirane od 1. 10. 2019 in do 1. 9. 2020, pa celotni znesek pomoči ne sme presegati 800.000 evrov.

Povračilo bo mogoče uveljavljati vsaj še do 30. junija 2021

Neto izguba (AOP 187) je računovodska postavka, ki pomeni presežek vseh odhodkov nad prihodki (pri prihodkih se upoštevajo tudi nepridobitni prihodki, kot so npr. donacije, dotacije ipd.)  

Pri ukrepu delne povrnitve stroškov se kot omejitev višine prejeti pomoči upošteva zgolj neto izguba upravičenega obdobja tj. oktober–december 2020. Ker podatki upada prihodkov od prodaje za mesec december še ne morejo biti znani, se pomoč dodeli na podlagi ocenjenih podatkov. Upravičenost se bo tako preverjala naknadno, na podlagi oddanih računovodskih izkazov v letu 2021.

Na podlagi Uredbe EU št. 651/2014 je razvrstitev podjetij določena, kot sledi iz spodnje tabele.

  Število zaposlenih Višina letnega prometa/letne bilančne vsote
Mikro podjetje Manj kot 10 Do 2 mio EUR
Malo podjetje Manj kot 50 Do 10 mio EUR
Srednje podjetje Manj kot 250 Do 43 mio EUR
Veliko podjetje 250 ali več Več kot 43 mio EUR

 

V primeru, da ste bili za pridobitno dejavnost registrirani po 1. oktobru 2019, velja, da se upad prihodkov od prodaje ugotovi tako, da se upoštevajo prihodki od prodaje od registracije NVO do 1. 9. 2020, in sicer morate za primerjavo prihodkov od prodaje svoje prihodke od registracije in do 1. 9. 2020 deliti s številom mesecev poslovanja in jih nato pomnožiti s 3 (ker jih bomo primerjali s prihodki v zadnjih treh mesecih leta 2020).

Letne prihodke, pa boste določili tako, da boste prihodke od prodaje v času od registracije do 1. 9. 2020 delili s številom mesecev poslovanja in jih nato pomnožili z 12.

Vlogo oz. izjavo za izplačilo pomoči države boste morali vložiti preko portala eDavki pri Fursu v obliki izjave. Z njo boste izjavili, da izpolnjujete vse pogoje za povračilo stroškov. 

Prvo nakazilo bo Furs upravičencem nakazal 20. januarja 2021.  V primeru, da bo Vlada RS s sklepom upravičeno obdobje podaljšala, bo veljalo, da bo Furs izplačeval povračila dela stroškov 20. v mesecu, ki sledi oddaji (nove) izjave.

V primeru, da vam bodo prihodki upadli za manj, kot boste ocenili v izjavi, boste morali vrniti celotno pomoč oziroma njen sorazmerni delež (v primeru, da ste ocenili, da vam bodo prihodki upadli za več kot 70 odstotkov, a so vam dejansko le za 40 odstotkov).

Če naknadno ugotovite, da ne izpolnjujete pogojev upravičenosti do povrnitve dela stroškov ali pa ste zahtevali previsok znesek pomoči, o tem obvestite Furs, in sicer najkasneje do 31. 3. 2021. V tem primeri vam bo Furs izdal odločbo o vrnitvi preplačila pomoči, ki jo boste morali vrniti v roku 30 dni od prejema odločbe. V primeru poteka roka za vračilo vam bo Furs zaračunal tudi zamudne obresti.

 

Članki