V zadnjem času je bilo zaradi epidemije Covid-19 sprejetih kar nekaj interventnih ukrepov, ki so pomembni tudi za nevladne organizacije. Za boljšo preglednost smo v tabeli zbrali vse že sprejete ukrepe, ki vplivajo na delovanje nevladnih organizacij, in njihove podlage.

Delo v nevladnih organizacijah

Ukrep

Podlaga

Država do višine 1.753,84 EUR financira izplačano nadomestilo plače za delavca na čakanju od 13. marca do 31. maja 2020 (ali do 30. junija, če do 15. maja epidemija ne bo preklicana), če delodajalec izpolnjuje določene pogoje (upad prihodkov itd.). Več o tem tukaj. Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (20. do 28. člen)
Delodajalec (NVO) je od 13. marca do 31. maja 2020 (ali do 30. junija, če do 15. maja epidemija ne bo preklicana) oproščen plačila prispevkov za vsa socialna zavarovanja za delavca na čakanju, če je za tega delavca že upravičen tudi do povračila izplačanega nadomestila. Več o tem tukaj. Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (28. člen)
Država do višine 1.753,84 EUR financira izplačano nadomestila plače za delavca, ki dela ne more opravljati zaradi varstva otrok, zaprtja ustavitve javnega prevoza ali zaprtja mej, če delodajalec izpolnjuje določene pogoje (objektivne okoliščine nezmožnosti opravljanja dela, upad prihodkov itd.). Več o tem tukaj. Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (20. do 28. člen)
Delodajalec (NVO) je od 13. marca do 31. maja 2020 (ali do 30. junija, če do 15. maja epidemija ne bo preklicana) oproščen plačila prispevkov za vsa socialna zavarovanja za delavca, ki dela ne more opravljati zaradi varstva otrok, ustavitve javnega prevoza ali zaprtja mej, če je za tega delavca že upravičen tudi do povračila izplačanega nadomestila. Več o tem tukaj. Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (28. člen)
Država povrne nadomestilo plače delavcu, ki je na bolniškem staležu med 11. 4. in do preklica epidemije, tudi če ne gre za 31. ali naslednji dan takšnega staleža. Ugodnost velja najdlje do 31. maja 2020, če pa epidemija ne bo preklicana do 15. maja, velja ugodnost do 30. junija. Več o tem tukaj. Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (56. člen)
Delodajalec je za delavca, ki dela, od 13. 3. do 31. maja, oproščen plačila obveznih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Več o tem tukaj. Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (33. člen)
Delodajalec delavcu, ki dela, med 13. 3. in 31. majem, mesečno izplača krizni dodatek, če njegova zadnja izplačana plača ni bila višja od 2.821,74 evrov bruto. Več o tem tukaj. Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (33. člen)
 

Izvajanje dejavnosti in projektov

Ukrep

Podlaga

Do preklica epidemije je prepovedano ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno  potrošnikom (nastanitvene storitve, gostinske storitve, športno rekreacijske storitve, kulturne storitve itd.). Izjeme so živilske trgovine, lekarne, vrtnarije in še nekatere druge. Določen je tudi obratovalni čas za prodajalne z živili. Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (1. do 4. člen)
Do preklica epidemije se prekine izvajanje preventivnih zdravstvenih storitev pri vseh izvajalcih zdravstvene dejavnosti, razen storitev, katerih opustitev bi imela negativne posledice za zdravje pacienta, nujnih predhodnih preventivnih pregledov delavcev pred zaposlitvijo in nujnih pregledov operativnih gasilcev.
Prekine se tudi izvajanje vseh zobozdravstvenih storitev pri vseh izvajalcih zobozdravstvene dejavnosti.
Odlok o začasnih ukrepih na področju zdravstvene dejavnosti zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 (1. do 4. člen)
Do preklica epidemije je prepovedano gibanje in zbiranje ljudi na javnih krajih in površinah, prepovedan je dostop na javna mesta in površine ter prepovedano je gibanje izven občine stalnega ali začasnega prebivališča. Izjema velja za prihode na delo, pomoč osebam, ki potrebujejo podporo, do trgovin itd. Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin (1. -7. člen)
Do preklica epidemije je prepovedano zbiranje ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (vrtci, šole itd.) in se tako v njih tudi ne smejo izvajati dejavnosti NVO. Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (1. člen)
Sredstva iz državnega proračuna se lahko na podlagi javnega razpisa ali neposredne pogodbe namenijo za spodbujanje naložb, ki so potrebne za boljše obvladovanje posledic epidemije v zdravstvu, in sicer predvsem naložbe v raziskave, razvoj, proizvodnjo cepiv, zdravil in zaščitne opreme. Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih za državljane in gospodarstvo (86. člen)
Zasebni vrtci prejmejo za april in maj 85 % znesek, kot ga dobijo javni vrtci v občini za vsakega vpisanega otroka. Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih za državljane in gospodarstvo (42. člen)
Sofinanciranje raziskovalnih in infrastrukturnih programov se brez razpisa podaljša za eno leto, letni obseg financiranja ostane nespremenjen.
Roki za nakup raziskovalne opreme, ki se po sklepih o sofinanciranju iztečejo 31. 12. 2020, se podaljšajo do 31. 12. 2021.
Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih za državljane in gospodarstvo (51. in 52. člen)
Izvajalci javnih služb, ki v času epidemije ne izvajajo javnih storitev, teh uporabnikom ne smejo zaračunavati. Nadomestila plač pri izvajalcih in druge stroške, nastale zaradi izpada javnih sredstev, krije država. Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih za državljane in gospodarstvo (94. člen)
Rok za izplačila javnih sredstev iz proračuna na podlagi zahtevkov iz javnih razpisov se skrajša s 30 na 8 dni, enako velja za plačilo računov za dobavo državi (npr. v okviru javnih naročil). Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih za državljane in gospodarstvo (64. člen)
Mejna vrednost za javna naročila blaga ali storitev ali za projektni natečaj,  ko ni potrebno izpeljati posebnega postopka izbora, se med 11. 4. in 31. 11. 2020 zviša iz 20.000 na 40.000 EUR Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih za državljane in gospodarstvo (90. člen)
 

Oddaja poročil, davki, upravni in sodni postopki

Ukrep

Podlaga

Preložen rok za predložitev letnega poročila  za leto 2019 pri AJPES iz 31. marca na 31. maja. Več o tem tukaj. Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju (14. člen)
Preložen rok za predložitev davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2019 pri FURS z 31. marca na 1. junij. Več o tem tukaj. Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju (3. člen)
Oprostitev plačila akontacije davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO), ki bi jih morala plačati v obdobju med 12. 4 in 31. majem (obroki za mesec april in maj). Če epidemija ne bo preklicana do 15. maja, velja ugodnost do 30. junija. Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih za državljane in gospodarstvo (62. člen)
Možnost odložitve plačila davčnih obveznosti za dve leti zaradi epidemije.
Možnost plačila davčnih obveznosti po obrokih zaradi epidemije v največ 24 obrokih v 24 mesecih.
Možnost odloga plačila akontacije davka ali davčnega odtegljaja zaradi epidemije.
V času odloga ali obročnega plačevanja obresti ne tečejo.
Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju (7. člen)
Za nevladne organizacije v javnem interesu je preložen rok za predložitev poročila o delu in poročila o porabi sredstev in programov za pretekli dve leti in program bodočega delovanja za prihodnje dve leti, če bi morala nevladna organizacija to obveznost izpolniti do 31. 3. 2020. Rok je podaljšan do osmega dne od preklica epidemije (a najdlje do 1. 6. 2020). Več o tem tukaj. Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (6. člen)
Roki za uveljavljanje pravic v upravnih postopkih (npr. za vložitev vlog, pritožb, dopolnitev) in v postopkih in drugih javnopravnih zadevah (npr. v postopkih javnih razpisov) se podaljšajo do osmega dne od preklica epidemije (a najdlje do 1. 6. 2020). Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (6. člen)
V upravnih zadevah se pisne vloge lahko vlagajo po elektronski poti brez varnega elektronskega podpisa, če je identiteto vložnika mogoče ugotoviti na drug zanesljiv način. V teh primerih se dokumenti, ki vplivajo na pravni položaj, vročajo na vložnikov naslov stalnega ali začasnega prebivališča iz registra stalnega prebivalstva. Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (6. člen)
Roki za uveljavljanje pravic v sodnih postopkih (npr. za vložitev tožb, pritožb, pripravljalnih vlog, odgovorov na tožbe) v času od 29. 3. do preklica epidemije (a najdlje do 1. 6. 2020) ne tečejo. Sodišča sicer naroke in vročanje lahko opravljajo. Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (3. člen)
Izvrševanje sklepov o izvršbi se ustavi z dnem 11. 4. 2020. Ustavitev traja do 31. maja 2020 (ali do 30. junija, če do 15. maja epidemija ne bo preklicana).
Izvrševanje sklepov davčne izvršbe se ustavi z dnem 11. 4. 2020. Ustavitev traja do 31. maja 2020 (ali do 30. junija, če do 15. maja epidemija ne bo preklicana).
Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih za državljane in gospodarstvo (93. člen)
Roki v prekrškovnih zadevah (npr. za vložitev pritožb) ne tečejo od 29. 3. do preklica epidemije (a najdlje do 1. 6. 2020).
Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (6. člen)
Roki za vložitev ustavne pritožbe v času od 29. 3. do preklica epidemije (a najdlje do 1. 6. 2020) ne teče.
Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (3. člen)
 

Drugi ukrepi

Ukrep

Podlaga

Nevladne organizacije, ki imajo v najemu državne ali občinske poslovne prostore in zaradi državnih ukrepov zaradi epidemije ne morejo izvajati gospodarske (pridobitne) dejavnosti ali jo izvajajo bistveno težje, lahko državo ali občino zaprosijo za oprostitev plačila najemnine za obdobje od 13. 3. 2020 do preklica epidemije.
Možnost odloga plačil obrokov kredita za društva, zavode in ustanove, ki so zapadli ali bodo zapadli od 13. marca 2020 do konca epidemije in še 18 mesecev po tem. Več o tem tukaj. Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (2. do 5. člen)
Nevladne organizacije, ki opravljajo gospodarsko (pridobitno) dejavnost, lahko zaprosijo za kredit pri banki in dobijo državno poroštvo. Pogoje za poroštvo določa zakon (višina kredita, trajanje in mnogi drugi).
Od marca do maja 2020 so NVO kot odjemalci elektrike, ki so uvrščeni v skupino odjemalcev NN (nizka napetost), oproščene plačila »prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije«. Po oceni vlade naj bi bil strošek za račun za elektriko cca. 20 % nižji. Odlok o začasni oprostitvi plačila prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije za končne odjemalce odjemne skupine NN brez merjenja moči in gospodinjske odjemalce električne energije (1. člen)