V zadnjem času je bilo zaradi epidemije Covid-19 sprejetih kar nekaj interventnih ukrepov, ki so pomembni tudi za nevladne organizacije. Nekateri se tudi šele pripravljajo. Za boljšo preglednost smo v tabeli zbrali vse že sprejete in napovedane ukrepe, ki vplivajo na delovanje nevladnih organizacij, in njihove podlage.

Ukrepi, ki že veljajo:

Ukrep

Podlaga

 • Od marca do maja 2020 so NVO kot odjemalci elektrike, ki so uvrščeni v skupino odjemalcev NN (nizka napetost), oproščene plačila »prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije«. Po oceni vlade naj bi bil strošek za račun za elektriko cca. 20 % nižji.

Odlok o začasni oprostitvi plačila prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije za končne odjemalce odjemne skupine NN brez merjenja moči in gospodinjske odjemalce električne energije

 • Možnost odloga plačil obrokov kredita za društva, zavode in ustanove, ki so zapadli ali bodo zapadli od 13. marca 2020 do konca epidemije in še 18 mesecev po tem. Več o tem tukaj.

Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev

 • Preložen rok za predložitev davčnega obračuna pri FURS z 31. marca na 31. maj 2020 z možnostjo nadaljnjega podaljšanja v primeru, da epidemija ni preklicana do 15. maja 2020. Več o tem tukaj.

Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju

 • Možnost odložitve plačila davčnih obveznosti za dve leti zaradi epidemije.
 • Možnost plačila davčnih obveznosti po obrokih zaradi epidemije v največ 24 obrokih v 24 mesecih.
 • Možnost odloga plačila akontacije davka ali davčnega odtegljaja zaradi epidemije.

V času odloga ali obročnega plačevanja obresti ne tečejo.

Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju

 • Preložen rok za predložitev letnega poročila pri AJPES iz 31. marca na 31. maj 2020 z možnostjo nadaljnjega podaljšanja v primeru, da epidemija ni preklicana do 15. maja 2020. Več o tem tukaj.

Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju

 • Roki za uveljavljanje pravic v sodnih postopkih (npr. za vložitev tožb, pritožb, pripravljalnih vlog, odgovorov na tožbe) ne tečejo do sklepa vlade o prenehanju razlogov.

Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni

 • Preložen rok za predložitev poročil o delu, poročil o porabi sredstev in programov bodočega delovanja za nevladne organizacije v javnem interesu.

Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni

 • Roki za uveljavljanje pravic v upravnih (npr. za vložitev vlog, pritožb, dopolnitev) in v postopkih in drugih javnopravnih zadevah (npr. v postopkih javnih razpisov) ne tečejo do sklepa vlade o prenehanju razlogov

Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni

 • V upravnih zadevah se pisne vloge lahko vlagajo po elektronski poti brez varnega elektronskega podpisa, če je identiteto vložnika mogoče ugotoviti na drug zanesljiv način. V teh primerih se dokumenti, ki vplivajo na pravni položaj, vročajo na vložnikov naslov stalnega ali začasnega prebivališča iz registra stalnega prebivalstva.

Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni

 • Roki v prekrškovnih zadevah (npr. za vložitev pritožb) ne tečejo do sklepa vlade o prenehanju razlogov.

Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni

 

Napovedni ukrepi v novem »anti-korona zakonu« (Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo):

 • država v celoti financira nadomestila plač delavcem na čakanju za april in maj 2020 (se pravi od 1. aprila naprej), njihove obvezne prispevke pa 100-odstotno financira od 13. marca do 31. maja 2020;
 • država v celoti financira nadomestila plača delavcem, ki dela ne morejo opravljati zaradi višje sile (npr. ker nimajo varstva za otroke) in njihove obvezne prispevke za obdobje od 13. marca do 31. maja 2020;
 • za zaposlene v NVO, ki delo (še) opravljajo, so NVO oproščene plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, hkrati pa jim morajo izplačati krizni dodatek v višini 200 EUR;
 • država financira bolniško nadomestilo za delavca od prvega dne odsotnosti in ne šele od 30. dne (razen pri poškodbah pri delu, kjer nadomestilo še vedno krije delodajalec);
 • zasebni vrtci prejmejo za april in maj 85 % znesek kot ga dobijo javni vrtci v občini za vsakega vpisanega otroka;
 • sofinanciranje raziskovalnih in infrastrukturnih programov se brez razpisa podaljša za eno leto;
 • NVO so oproščene plačila akontacije davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO), ki bi jih morala plačati v aprilu ali maju 2020;
 • rok za izplačila javnih sredstev iz proračuna na podlagi zahtevkov iz javnih razpisov se skrajša s 30 na 8 dni, enako velja za plačilo računov za dobavo državi (npr. v okviru javnih naročil).