Državni zbor je 2. 4. 2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) in 28. 4. 2020 njegove spremembe (ZIUZEOP-A). Ta ureja tudi državna povračila nadomestil plač zaposlenim v nevladnih organizacijah (NVO), ki so bili od 13. marca 2020 zaradi epidemije napoteni na čakanje na domu. Zakon za te delavce določa tudi oprostitev plačila obveznih prispevkov. Zakon je pričel veljati 11. aprila 2020 in se večinoma uporablja za nazaj od 13. 3. 2020 dalje.   

Glede na precej nejasnosti v zakonu in dnevnem spreminjanju stališč in razlag pristojnih ministrstev bomo članek v prihodnje po potrebi še dopolnjevali.

Posodobljeno 9. 4. 2020: posodobljene informacije o obveznostih delavca do vrnitve na delo v času čakanja

Dopolnjeno 11. 4. 2020: dodani vzorci dokumentov po ZIUZEOP

Posodobljeno 24. 4. 2020: dopolnjene informacije o tem, kateri prihodki se štejejo pri pogoju upada prihodkov in način povrnitve izplačil nadomestil

Posodobljeno 3. 5. 2020:  posodobljene informacije o pogojih za pridobitev državne pomoči po ZIUZEOP-A, vzorci dokumentov usklajeni z ZIUZEOP-A

 

Povračilo nadomestila plač in oprostitev obveznih prispevkov za delavce na čakanju

Sprejeti Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) predvideva državno povračilo nadomestil plač vsem tistim delavcem,  ki jim NVO kot delodajalci zaradi epidemije ne morete zagotavljati dela (npr. ker ne morete opravljati svoje dejavnosti zaradi vladnih prepovedi zbiranja ali opravljanja dejavnosti, ker ne morete opravljati svojih dejavnosti v šolah in vrtcih, itd.) in ste jih zaradi tega tudi napotili na čakanje na delo na domu. ZIUZEOP omogoča, da vam država povrne nadomestila plač delavcem na čakanju, istočasno pa ste za te delavce tudi oproščeni plačila obveznih prispevkov.

 

Pogoji za pridobitev pravice do povračila nadomestila

Pogojev za pridobitev pravice do povračila nadomestila je več in jih v nadaljevanju zaradi večje preglednosti obravnavano ločeno. Razdelili smo jih v tri skupine: (1) pravilna odreditev čakanja na delo od doma, (2) pogoji glede upada prihodkov, (3) izpolnjevanje davčnih obveznost in (4) pravila državnih pomoči.

Odreditev čakanja na domu ureja Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1). Le-ta omogoča, da delavca, kateremu ne morete zagotavljati dela iz poslovnih razlogov (sem sodi tudi nezmožnost opravljanja dejavnosti zaradi epidemije), napotite za največ šest mesecev na začasno čakanje na delo na domu z namenom ohranitve njegove zaposlitve (138. člen ZDR-1). Takšen delavec ima namesto plače pravico do nadomestila plače. Več o odrejanju čakanja na delo na domu in nadomestilu v tem primeru najdete tukaj.

ZIUZEOP je pravila glede nadomestila plače za čas čakanja na domu nekoliko spremenil in sicer so razlike tri:

 • če želite pridobiti pravico do povračila nadomestil za čakanje, lahko čakanje odredite najdlje do 31. maja, z možnostjo podaljšanja do 30. junija, če epidemija do 15. maja ne bo preklicana (najdaljša omejitev po ZDR-1 je šest mesecev),
 • delavec ima v času čakanja na delo obveznost, da se na zahtevo delodajalca vrne na delo do sedem dni v tekočem mesecu (ZDR-1 tega ne določa, pred novelo ZIUZEOP pa je veljajo, da se mora vrniti za največ sedem zaporednih dni v mesecu),
 • nadomestilo ne sme biti nižje od minimalne plače (940,58 evrov bruto) (ZDR-1 tega ne določa in dopušča tudi nižje nadomestilo).

Omejitev delodajalca za koliko časa lahko delavca med čakanjem pozove nazaj na delo, precej posega v njegovo siceršnjo svobodo pri organizaciji delovnega procesa, ki mu jo sicer daje ZDR-1. Namen takšne omejitve iz obrazložitve predloga zakona ni razviden, določba pa je napisana na način, da je delodajalec dejansko omenjen pri tem, da bi delavca na čakanju pozval nazaj na delo, četudi bi delo zanj imel. Takšen delavec zato namesto plače dobiva nadomestilo plače (saj ne sme delati), delodajalec pa po drugi strani delovnega procesa ne more izpeljati, čeprav ima zaposlene delavce. Ocenjujemo, da bi bilo primerno določbo razlagati ob tehtanju pravic in interesov delavca (ki jih predlog zakona ne pojasni) in pravic delodajalca na način, da omejitev sedmih dni velja samo za delavce, ki so na čakanju celotni koledarski mesec in delodajalcu omogočiti, da lahko to čakanje kadarkoli prekliče in delavca pozove nazaj na delo. Ne more pa seveda v tem primeru delavca v istem koledarskem mesecu, po tem ko je ta že delal več kot sedem dni, ponovno pozvati nazaj na delo, saj bi sicer kršil omenjeno omejitev (delavec bi bil na čakanju in istočasno bi delal več kot sedem dni v mesecu). Na nejasnost tega pravila je bilo opozorjeno tudi v zakonodajnem postopku, a črtanje tega pravila vseeno ni bilo izglasovano.

Delavec, ki delo opravlja znotraj omenjenih sedmih dni, za ta čas prejema plačo in ne nadomestila plače. Enako bi po našem mnenju veljalo za delo, ki ga delavec opravi po prekinitvi čakanja, če do takšne prekinitve pride znotraj meseca (ko se torej čakanje tekom meseca prekine in delavec do konca meseca dela).

Pričakujemo, da bosta obveznost glede vračil delavca nazaj na delo in kaj točno pomeni omejitev sedmih dni v prihodnje še podrobneje pojasnjena.

Dodano 9. 4. 2020: Po stališču Zavoda za zaposlovanje se delavca lahko pozove nazaj na delo za največ sedem zaporednih dni v mesecu in se mu to obdobje dela še vedno všteva med čakanje na delo. V tem času zato kljub delu ne prejema plače, pač pa nadomestilo plače. Zavod za zaposlovanje tudi navaja, da delodajalec ni upravičen do povračila nadomestila za čakanje za delavca, ki je nekaj ur na dan na čakanju, preostanek pa dela.

Pri uveljavljanju pravice do povračila nadomestila se bo tako preverjalo tudi,  če je odreditev čakanja na domu skladna z ZIUZEOP. To pomeni sledeče:

 • če čakanja na domu še niste odredili in boste to storili šele po 1. 5. 2020 (po uveljaviti ZIUZEOP-A, morate pri tem upoštevati posebnosti ZIUZEOP in ZIUZEOP-A (trajanje čakanja je krajše, omejene so možnosti, da delavca pozovete začasno nazaj na delo, nadomestilo je višje). Vzorec takšne odredbe za vašo NVO si lahko izdelate v aplikaciji e-pravnik ali uporabite vzorec v word dokumentu.
 • če ste čakanje na domu že odredili pred 11. 4. 2020 (pred uveljavitvijo ZIUZEOP), ste pri tem seveda upoštevali (samo) pravila ZDR-1. Vzorec takšne odredbe smo že objavili v aplikaciji e-pravnik oziroma v word dokumentu. Če takšna odredba velja tudi po 11. 4., jo je potrebno dopolniti in uskladiti z ZIUZEOP in ZIUZEOP-A. Uskladitev pomeni, da čakanje na domu traja največ do 31. maja (oz. 30. junija), da se mora delavec na vašo zahtevo vrniti na delo do največ sedem dni na mesec in da se upošteva minimalna višina nadomestila. Takšna odredba naj, enako kot ZIUZEOP, velja za nazaj in sicer najdlje od 13. 3. 2020 dalje.  Vzorec takšne dopolnitve odredbe za vašo NVO si lahko izdelate v aplikaciji e-pravnik ali uporabite vzorec v word dokumentu.
 • če ste čakanje na domu že odredili med 11. 4. in 1. 5. 2020  (po uveljavitvi ZIUZEOP, a pred uveljavitvijo novele ZIUZEOP-A ), ste pri tem seveda upoštevali pravila ZDR-1 in posebnosti ZIUZEOP, ne pa tudi novele ZIUZEOP-A. Vzorec takšne odredbe smo že objavili v aplikaciji e-pravnik oziroma v word dokumentu. Če takšna odredba velja tudi po 1. 5., jo je potrebno dopolniti in uskladiti z ZIUZEOP-A. Uskladitev pomeni, da se mora delavec na vašo zahtevo vrniti na delo do sedem dni na mesec in torej ne več nujno sedem zaporednih dni. Takšna odredba naj, enako kot ZIUZEOP in ZIUZEOP-A, velja za nazaj, in sicer najdlje od 13. 3. 2020 dalje.  Vzorec takšne dopolnitve odredbe za vašo NVO si lahko izdelate v aplikaciji e-pravnik ali uporabite vzorec v word dokumentu.

Do povračila nadomestil plač ste upravičeni tisti, ki ocenite:

 • da da bodo vaši prihodki v 2020 zaradi epidemije upadli za več kot 10 % glede na leto 2019

 

Upravičenost je tako odvisna od prihodkov v letu 2020, ki se primerjajo s prihodki v 2019. Za lažje razumevanje navajamo nekaj primerov:

Prihodki  januar–december 2019
Ocenjeni prihodki  januar–december 2020
Komentar
10.000 EUR
9.000 EUR
Pogoj ni izpolnjen, ker so ocenjeni prihodki nižji za 10 %, zahteva pa se ocena znižanja za več kot 10 %.
10.000 EUR
8.999 EUR
Pogoj je izpolnjen, saj so ocenjeni prihodki nižji za več kot 10 %.

Če niste poslovali celotno leto 2019 (npr. ste bili registrirani 15. januarja 2019), veljajo drugačni pogoji. Do povračila ste upravičeni, če ocenite:

 • da bodo vaši povprečni mesečni prihodki v 2020 zaradi epidemije nižji za več kot 10 % glede na povprečne mesečne prihodke v 2019.

 

V tem primeru je torej potrebno izračunati povprečno višino mesečnih prihodkov v 2019 in v 2020. Za lažje razumevanje navajamo nekaj primerov:

Povprečni mesečni prihodki v 2019
Povprečni mesečni prihodki v 2020
Komentar
0 EUR
10.000 EUR
Pogoj ni izpolnjen, ker ni prišlo do zmanjšanja prihodkov.
10.000 EUR
9.000 EUR
 
 
Pogoj ni izpolnjen, ker so ocenjeni prihodki nižji za 10 %, zahteva pa se ocena znižanja za več kot 10 %.
10.000 EUR
8.999 EUR
 
Pogoj je izpolnjen, saj so ocenjeni prihodki nižji za več kot 10 %.

Če v 2019 niste poslovali (npr. ste bili registrirani 15. januarja 2020), veljajo drugačni pogoji. Do povračila ste upravičeni če ocenite:

 • da bodo vaši povprečni mesečni prihodki v 2020 zaradi epidemije nižji za več kot 10 % glede na povprečne mesečne prihodke v 2020 do 12. marca 2020.

V tem primeru je torej potrebno izračunati povprečno višino mesečnih prihodkov v 2020 Za lažje razumevanje navajamo nekaj primerov:

POVPREČNI MESEČNI PRIHODKI V 2020 DO 12. 3. 2020  POVPREČNI MESEČNI PRIHODKI V 2020 KOMENTAR
0 EUR  10.000 EUR Pogoj ni izpolnjen, ker ni prišlo do zmanjšanja prihodkov.
10.000 EUR 9.000 EUR Pogoj ni izpolnjen, ker so ocenjeni prihodki nižji za 10 %, zahteva pa se ocena znižanja za več kot 10 %.
10.000 EUR  8.999 EUR Pogoj je izpolnjen, saj so ocenjeni prihodki nižji za več kot 10 %.

ZIUZEOP je sprva določal nekoliko drugačne pogoje glede prihodkov: upoštevali so se prihodki v polletju v 2019 in 2020, upad prihodkov pa je moral biti višji (25 % ali 50 %). Ti pogoji so bili z novelo ZIUZEOP-A odpravljeni in ne veljajo več, pač pa se zgoraj opisani pogoji uporabljajo za nazaj in torej za vse vloge.

Pri tem se ne upoštevajo vsi vaši prihodki, pač pa samo prihodki iz prodaje, ki jih v letnem poročilu, oddanem na AJPES, izkazujete v postavki »ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE« z oznako »AOP 110«. Čisti prihodki od prodaje so tako praviloma le prihodki iz pridobitne dejavnosti (prihodki od prodaje blaga ali storitev) in sem ne sodijo članarine, donacije, subvencije ali dotacije. Več to tem tukaj.

Pri preverjanju teh pogojev upoštevajte, da prihodki, niso enaki prilivom oz. nakazilom na  transakcijski račun NVO. Če npr. prejmete decembra plačilo za opravljene storitve v obdobju med januarjem in novembrom, se takšno nakazilo knjiži kot prihodek v mesecih od januarja do novembra (bodisi v enakih zneskih, bodisi v različnih – odvisno od obsega storitev, ki jih plačilo zajema). Zgolj opozarjamo, da naknadno knjiženje prihodkov za nazaj lahko vpliva tudi na druge obveznosti – višina prihodkov po posameznih mesecih ali obdobjih se npr. upošteva pri  obračunu DDV (ki se obračuna glede na prihodke in ne nujno glede na izstavljene račune), zato so v primeru naknadnih popravkov prihodkov lahko potrebni tudi popravki obračuna DDV, če je NVO zavezanec za DDV.

Pravico do povračila nadomestila se torej odobri na podlagi vaše ocene, da so zgornji pogoji izpolnjeni. Dejansko izpolnjevanje pogojev pa se opravi naknadno, in sicer po predložitvi letnih poročil za 2020.

Pogojev glede upada prihodkov vam ni potrebno izpolniti, če imate status invalidske organizacije ali status humanitarne organizacije. Za te organizacije velja, da lahko državno pomoč dobijo tudi če je upad njihovih prihodkov nižji od 10 % ali če do upada prihodkov sploh ne pride.

Nadaljnji pogoji za upravičenost do povračila nadomestil plač so:

 • imate izpolnjene obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo in ki jih pobira FURS in
 • imate na dan vložitve vloge plačane vse zapadle obveznosti do FURS in
 • imate na dan vložitve vloge predložene vse obračune davkov in obveznih prispevkov za dohodke iz delovnega razmerja za zadnjih pet let (na FURS oddane vse REK-1 obrazce) in
 • nad NVO ni uveden postopek stečaja.

Tako povračilo nadomestil plač kot tudi oprostitev plačila obveznih prispevkov (več o tem spodaj) pomenita državno pomoč, ki je urejena tudi na ravni EU, saj pomeni državni poseg v sicer prost trg. Evropska komisija je zaradi epidemije določila posebna pravila državne pomoči, novela ZIUZEOP-A pa je posledično določila še dodatne pogoje, in sicer:

 • na dan 31. 12. 2019 niste bili t.i. podjetje v težavah, kar pomeni predvsem, da niste bili v stečajnem ali likvidacijskem postopku, v postopku prisilne poravnave in tudi niste izpolnjevali  pogojev za začetek takšnega postopka na podlagi predloga upnikov, da vaša izguba v zadnjem letnem poročilu, ko jo odštejemo od rezerv in lastnih sredstev organizacije, ne presega polovice vpisanega osnovnega kapitala itd. Več o teh pogojih tukaj (18 točka 2 člena)
 • skupni znesek pomoči ne sme preseči 800.000 eurov (120.000 eurov v sektorju ribištva in akvakulture oziroma ali 100.000 eurov na področju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov)
 • zgornji znesek velja kot skupna omejitev tako za državno pomoč po ZIUZEOP kot tudi za morebitna druga javna sredstva, ki so namenjena kritju istih stroškov
 
 

Višina in trajanje pravice do povračila nadomestila

Delavcu, ki je na čakanju na domu od 13. marca 2020 dalje, po ZIUZEOP pripada nadomestilo plače v višini 80 % povprečne delavčeve mesečne plače zadnjih treh mesecev. Če delavec v zadnjih treh mesecih ni prejemal plače, temveč nadomestilo plače, mu pripada nadomestilo v višini 80 % osnove, od katere je bilo obračunano nadomestilo. Če delavec v zadnjih treh mesecev ni prejel niti ene mesečne plače, niti nadomestila,  mu pripada nadomestilo plače v višini 80 % osnovne plače, določene v pogodbi o zaposlitvi.  Višina nadomestila plače ne sme presegati višine plače, ki bi jo delavec prejel, če bi delal. V vsakem primeru nadomestilo ne sme biti nižje od minimalne plače (940,58 evrov bruto).  

Država povrne izplačano nadomestilo plače, ki ga NVO izplača delavcu za dejansko čakanje med 13. marcem in 31. majem 2020, z možnostjo podaljšanja do 30. junija 2020, če epidemija do 15. maja ne bo preklicana. Najvišje možno povračilo je enako povprečni mesečni plači v državi za 2019, preračunane na mesec (1.753,84 EUR). Če torej izplačate nadomestilo plače nad tem zneskom, država povrne samo tolikšen znesek, NVO pa razliko nad tem zneskom krije sama.

Pri tem velja opozoriti, da zakonska dikcija o višini povračila ni povsem jasna, saj zakon določa, da se povrne »v višini izplačanega nadomestila, zmanjšanega za prispevke zavarovanca«, kar nakazuje, da povračilo države ni enako neto izplačilu delavcu, pač pa se ta neto znesek zmanjša še za prispevke delavca. A je iz obrazložitve predloga zakona in pojasnil MDDSZ razbrati, da je mišljeno povračilo celotnega nadomestila.

 

Oprostitev plačila obveznih prispevkov

Če ste upravičeni do povračila nadomestil plač za čas čakanja delavca od doma, ste za takšnega delavca oproščeni tudi plačila obveznih prispevkov za vsa socialna zavarovanja. Oprostitev velja za ves čas čakanja med 13. marcem in 31. majem 2020, z možnostjo podaljšanja do 30.  junija 2020, če epidemija do 15. maja ne bo preklicana.

Oprostitev velja samo za obvezne prispevke, ki so obračunani največ od povprečne mesečne plače v državi za 2019, preračunane na mesec (1.753,84 EUR). Če torej izplačate nadomestilo plače nad tem zneskom, ste oproščeni plačila prispevkov samo od takšnega zneska, prispevke od razlike nad tem zneskom pa krijete sami.

Prispevke do omenjenega zneska plača država, zato imajo delavci iz obveznih zavarovanj vse pravice (teče jim pokojninska doba, so zdravstveno zavarovani itd.). Mora pa NVO še vedno poskrbeti za njihov obračun (oddati na FURS obrazec REK-1).

 

Vloga za pridobitev pravice do povračila nadomestila

Pravica do povračila nadomestila za čakanje na domu ni avtomatična, pač pa je potrebno zanjo zaprositi. Vlogo se vloži v elektronski obliki na Portalu za delodajalce pri Zavodu RS za zaposlovanje in sicer v osmih dneh, odkar je bil delavec napoten na čakanje na delo doma. Skrajni rok je 31. maj 2020.

Če ste delavca napotili na čakanje že pred uveljavitvijo interventnega zakona (to je pred 11. 4. 2020), morate vlogo vložiti v osmih dneh od uveljavitve zakona. Novela ZIUZEOP-A določa podobno, in sicer lahko delodajalci za odsotne delavce pred njeno uveljavitvijo (pred 1. 5. 2020) ponovno vložite vlogo v osmih dneh od uveljavitve novele, to je do 9. 5. 2020. Če ste vlogo že oddali, je ni potrebno ponovno.

Vlaganje vlog je možno od 11. 4. 2020. Na portalu Zavoda RS za zaposlovanje vlogo vložite elektronsko, potrebne izjave so že vključene v vlogo, morate pa priložiti odredbo o napotitvi. Gre za enotno vlogo, s katero zaprosite za povračilo nadomestila plač delavcem na začasnem čakanju na delo iz poslovnih razlogov in odsotnosti iz razlogov višje sile.

Ob oddaji vloge bodite pozorni, da izpolnjujete vse pogoje za povračilo nadomestila po ZIUZEOP, torej tudi, da je delavec na čakanju upravičen do nadomestila najmanj v višini minimalne plače od 13. marca 2020 dalje.

Vlogi je potrebno priložiti:

 • dokazilo o napotitvi delavca na začasno čakanje na delo na domu: to je lahko odredba o napotitvi na čakanje, ki mora biti skladna z ZIUZEOP (več o tem zgoraj); predlagamo, da NVO pridobi tudi dokazila, da je delavec odredbo prejel (npr. s podpisom delavca o prejemu na dnu odredbe, s kopijo el. sporočila delavca, da je odredbo prejel, s posebno izjavo delavca) in
 • podatek o deležu sofinanciranja iz državnega proračuna v letu 2019, če NVO uveljavlja pravico do povračila nadomestila za delavca, katerega zaposlitev je že sofinancirana iz proračuna v okviru posebnega programa. Sem sodijo npr. programi javnih del, zaposlitve v okviru aktivne politike zaposlovanja in podobnih ukrepov Zavoda RS za zaposlovanje, ne pa sofinanciranje plač v okviru javnih razpisov ministrstev ali občin za izvajanje dejavnosti NVO.
 

Povračilo sredstev po oddaji vloge

Po prejemu pravice do povračila nadomestila ima Zavod RS za zaposlovanje na podlagi zakona osem dni časa, da odloči o vlogi in o tem izda sklep. Zavod v sklepu določi:

 • osnovo za izračun nadomestil plače,
 • način izračuna povračila nadomestil plače,
 • višino povračila nadomestil plače,
 • vsebino zahtevkov za povračilo nadomestil plače in njihovih prilog,
 • razloge za zavrnitev zahtevka za povračilo,
 • rok za izplačilo,
 • obdobje vračanja sredstev,
 • spremljanje in poročanje NVO in
 • sankcije za kršitev pogodbe ter nadzor nad njenim izvajanjem.

Točne obveznosti NVO glede vsebine zahtevkov se torej lahko določijo tudi s sklepom Zavoda RS za zaposlovanje in lahko zajemajo npr. kopije pogodb o zaposlitvi, kopije odredb o čakanju, dokazila o prejetju, dokazila o obračunanih davkih in prispevkih, dokazila o nakazilu nadomestila na TRR delavca.

Po pravnomočnosti sklepa o pravici do povračila nadomestila država izplača povračilo 10. dan v mesecu, ki sledi mesecu izplačila nadomestila plače. Če boste pravočasno vložili popolno vlogo na ZRSZ in nato prejeli sklep ZRSZ o povračilu izplačanih nadomestil plače ter na dan 28. 4. 2020 imeli oddan i-REK, lahko prvo nakazilo pričakujete 11. maja (povračilo izplačila nadomestila za mesec marec). ZRSZ bo podatke za povračilo nadomestil plač preverjal na podlagi i-REK obrazcev in sicer na dan:

 • 28. 4. 2020 za izplačila povračil na dan 11. 5. 2020,
 • 29. 5. 2020 za izplačila povračil na dan 10. 6. 2020 ter
 • 29. 6. 2020 za izplačila povračil na dan 10. 7. 2020.
 

Obveznosti NVO po pridobitvi  pravice do povračila nadomestila

V času upravičenosti do povračila nadomestil ste seveda dolžni delavcu na čakanju izplačevati nadomestila za čas čakanja, kot jih določa ZIUZEOP (torej 80 % povprečne delavčeve mesečne plače zadnjih treh mesecev, a ne manj kot je minimalna plača).

Nadalje v tem obdobju ne smete delavcem, ki niso na čakanju, odrejati nadur, če se lahko delo opravi z delavci, ki so na začasnem čakanju na domu.

Če delavca, ki mu je bilo odrejeno čakanje, pozovete začasno nazaj na delo (največ za sedem zaporednih dni v tekočem mesec) morate o tem predhodno obvestiti Zavod RS za zaposlovanje. Prav tako ga morate obvestiti, če delavcu dokončno prekinete čakanje in se torej delavec vrne na delo.

Po potrebi boste morali Zavodu RS za zaposlovanje omogočiti administrativni in finančni nadzor nad izpolnjevanjem pogodbenih obveznosti in tudi omogočiti pregled v svojih prostorih. V tem primeru morate omogočiti tudi vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi s prejetimi sredstvi in izpolnjevanjem svojih obveznosti.

Na zahtevo Zavoda RS za zaposlovanje morate posredovati tudi pisna dokazila in listine, iz katerih bo  razviden način uveljavljanja pravic po tem ZIUZEOP.

V letu 2020 ali za leto 2020 prav tako ne smete izplačevati dela plače za poslovno uspešnost oziroma nagrade poslovodstvu. V primeru takšnega izplačila morate o tem obvestiti FURS, prejeto državno pomoč (nadomestila plač in oprostitev plačila obveznih prispevkov) pa vrniti skupaj z obrestmi.

 

Delavci na čakanju, ki zbolijo ali pa želijo koristiti pravice starševskega varstva

Če gre delavec med čakanjem na bolniško ali pridobi pravico do odsotnosti z dela na podlagi pravic iz pokojninskega ali invalidskega zavarovanja ali zaradi starševskega varstva (v primeru koriščenja na primer očetovskega dopusta), se mu v tem času nadomestilo za čakanje ne izplačuje. Takšno drugo nadomestilo na podlagi ZIUZEOP ni povrnjeno, lahko pa je na podlagi druge zakonodaje s področja invalidskega, zdravstvenega, starševskega varstva itd.

ZIUZEOP pa določa, da država krije nadomestilo delavca na bolniški zaradi bolezni ali poškodbe, že od prvega dne njegove odsotnosti in ne šele od 30 dne. Za  delavce, ki imajo na dan uveljavitve ZIUZEOP (predvidoma 11. aprila 2020) že pravico do bolniške odsotnosti zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom, krije njihovo nadomestilo plače država od predvidoma 11.  aprila dalje. Več o tem tukaj.

Najpogostejša vprašanja in odgovore glede pravice do povračila nadomestila za čakanje na domu najdete tukaj.