Državni zbor je 3. 2. 2021 sprejel že osmi protikoronski paket ukrepov, Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic Covid-19 (ZDUOP) oz. #PKP8. Zakon je začel veljati 5. 2. 2021. Predstavljamo vam poglavitne ukrepe, pomembne tudi za nevladne organizacije:

Krizni dodatek za delavce, ki ga prej niso prejeli zaradi poslovne uspešnosti

Pri izračunu ali je delavec upravičen do kriznega dodatka v višini 200 evrov, se ne upošteva del plače za poslovno uspešnost. Tako velja, da je delavec, ki dela v NVO in katerega plača za mesec november 2020 ni presegla 1881,16 evrov (pri tem ni upoštevan del plače za poslovno uspešnost), upravičen do kriznega dodatka v višini 200 evrov.

Dodatek morate izplačati ob plači za mesec januar 2021. Dodatek je oproščen plačil vseh davkov in prispevkov. Sredstva za izplačilo vam bo povrnila država na podlagi izjave, ki jo oddate na FURS, najpozneje do 20. aprila 2021. Izjavo boste morali predložiti najkasneje do 31. marca 2021. Če kriznega dodatka ne izplačate, ste lahko kaznovani z globo.

Pozor! Če ste delavcem krizni dodatek že izplačali do 5. 2. 2021, ti niso upravičeni do ponovnega izplačila.

 

Subvencioniranje skrajšanja polnega delovnega časa

Od 1. februarja 2021 dalje velja, da lahko subvencijo uveljavlja tudi NVO, ki je bila v Poslovni register Slovenije vpisana pred 18. oktobrom 2020  ter  zaposluje  delavce  na  podlagi  pogodbe  o  zaposlitvi  za  poln delovni čas  in  glede na oceno najmanj 10 % zaposlenim mesečno ne more zagotavljati najmanj 90 % dela. Več o postopku in višini subvencije si preberite tukaj.

Določena je tudi obveznost obvestitve FURS in vrnitve prejetih sredstev subvencije (z zamudnimi obrestmi), če bo od 1. januarja 2021 prišlo do izplačila nagrad oziroma dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu.

 

Čakanje na delo

Do 30. aprila 2021 je podaljšan ukrep delnega povračila nadomestil plač delavcem, ki ste jih napotili na čakanje na delo doma. Vlada bo lahko ukrep podaljšala do 30. junija 2021.  Novost je, da za čas, ko je delodajalcu zaradi epidemije covida-19 s predpisi onemogočeno opravljanje pridobitne dejavnosti, ta upravičen do 100 % povračila nadomestila plače, vključno z vsemi davki in prispevki (bruto II).  Še naprej velja, da pogoj upada prihodkov ne velja za NVO, ki imajo status humanitarne organizacije po Zakonu o humanitarnih organizacijah ali status invalidske organizacije po Zakonu o invalidskih organizacijah. Za ostale NVO pa velja pogoj upada prihodkov, in sicer za več kot 20 % v letu 2021 glede na leto 2019 oziroma 2020. Več o postopku napotitve, pravicah in dolžnostih ter postopku uveljavljanja povračil nadomestil si preberiteTUKAJ.

 

Obročno plačilo neupravičeno prejetih sredstev

FURS in ZRSZ lahko dovolita obročno plačilo neupravičeno prejetih sredstev na podlagi zakonov, ki urejajo interventen ukrepe (povračilo nadomestil plač delavcem, subvencije…). Sredstva so lahko vrnjena v največ šest obrokih

 

Subvencioniranje minimalne plače in določitev najnižje osnove za obračun prispevkov

Najnižja osnova za  obračun  prispevkov  od plače  in  nadomestila  plače,  izplačane  za  mesece  od julija do decembra 2021, je minimalna plača.

Če plača delavca v NVO, za polni delovni čas in brez dodatkov ter dela plače za delovno uspešnost in dela plače za poslovno uspešnost, ne presega zneska minimalne plače (1024,24 evrov) boste upravičeni do povračila dela  minimalne plače v višini mesečne subvencije 50 evrov. Ukrep velja v obdobju od 1. januarja do 30. junija 2021. Ukrep ne velja za zaposlene v programu javnih del. Več.

 

Kratkotrajna bolniška odsotnost

Do 31. decembra 2021 ponovno velja, da je delavec lahko odstoten z dela zaradi bolezni tudi brez potrdila o upravičeni zadržanosti od dela, ki ga izda zdravnik. Tako je lahko odsoten do tri zaporedne delovne dni v kosu. V letu 2021 bo tako lahko odsoten le enkrat. Delavec vas bo moral o svoji odsotnosti pisno ali elektronsko o tem obvestiti, in sicer prvi dan svoje odsotnosti. V času odsotnosti delavec ne bo smel opravljati pridobitne dejavnosti ali se gibati izven kraja svojega bivanja. Delavec bo za čas kratkotrajne odsotnosti upravičen do 80 odstotkov svoje plače v preteklem mesecu za polni delovni čas. Nadomestilo plače mu obračunate in izplačate kot v primeru ostalih nadomestil, Zavod za zdravstveno zavarovanje RS pa vam bo celotno izplačilo povrnil na podlagi vloge, ki jo morate vložiti najkasneje do 31. marca 2022.

 

Pomoč Rdečemu križu Slovenije in Slovenski Karitas

Država bo Rdečemu križu Slovenije in Slovenski Karitas za obdobje od  1.  januarja  2021  do  30.  junija  2021 namenila sredstva  za  zagotavljanje ukrepov  reševanja,  lajšanja  in  preprečevanja  socialnih  posledic  epidemije  covid-19 pri izvajanju dodatne pomoči prejemnikom hrane iz Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim uporabnikom.  Za eno razdelilno mesto hrane bo Rdeči križ Slovenije prejel 6.000 evrov, Slovenska Karitas pa 1.000 evrov.

Rdeči križ Slovenije bo za nemoteno izvajanje dejavnosti v okviru javnih pooblastil prejel sredstva v višini  20 odstotnega  deleža  prihodkov  iz  naslova  dotacij  iz  proračuna  Republike  Slovenije  za  javna pooblastila v preteklem letu.

 

Testiranje športnikov  ter drugega osebja na SARS-CoV-2

Določeno je, da ukrep financiranja testiranja športnikov in tekmovalnega osebja na prisotnost  virusa SARS-CoV-2 s hitrimi testi in PCR testi, velja do 31. decembra 2021.

 

Sofinanciranje osebne varovalne opreme za zaposlene, ki izvajajo zdravstveno nego in zdravstveno rehabilitacijo

Država bo za obdobje od 1. junija 2020 do 31.  decembra  2021  sofinancirala tudi osebno  varovalno opremo  za  zaposlene,  ki  izvajajo  zdravstveno  nego  in  zdravstveno  rehabilitacijo  pri izvajalcih socialno varstvene storitve institucionalno varstvo v javni mreži skladno s 50., 51.,  52.  in  54. členom  Zakona  o  socialnem  varstvu  v primeru izvajanja zdravstvene nege in zdravstvene rehabilitacije  uporabnikov,  pri katerih je  prisoten sum  na  okužbo  oziroma je potrjena okužba s  covid-19.

 

Obveščanje Inšpektorata RS za delo o odrejanju dela na domu

Inšpektorat RS za delo bo potrebno vse do  31. decembra 2021 o delu na domu obveščati elektronsko, prek portala SPOT. Pri tem je potrebno tako kot sedaj Inšpektorat obvestiti o vaših podatkih – naziv, naslov, matična številka in dejavnost, ki jo opravljate – in podatkih,  ki  se  nanašajo  na  delavca,  ki  bo  opravljal  delo  na  domu – osebno  ime, naziv delovnega mesta oziroma vrsta dela, s kratkim opisom dela, ki ga bo delavec opravljal,   o delovnih   sredstvih  in   delovni   opremi,   ki   jo   bo   delavec   uporabljal, predvideno obdobje trajanja in predvideni delež delovnega časa opravljanja dela na domu, ter o  morebitnem tveganju za varnost in zdravje delavca pri opravljanju dela na domu.

 

Dodatek za nevarnosti in posebne obremenitve prostovoljcev

Dodatek za izpostavljenost nevarnosti in posebne obremenitve, ki pripada prostovoljcu, ki je v času epidemije vključen v  opravljanje nalog na področju zaščite, reševanja in pomoči v skladu s PKP3 in PKP7, se ne šteje v dohodek pri uveljavljanju pravic po predpisih, ki urejajo pravice iz javnih sredstev (pravica do denarne socialne pomoči, otroškega dodatka, ...) razen pri izredni ddenarni socialni pomoči.