Če plača delavca v nevladni organizaciji, za polni delovni čas in brez dodatkov ter dela plače za delovno uspešnost in dela plače za poslovno uspešnost, ne presega zneska minimalne plače (1024,24 evrov), boste upravičeni do povračila dela minimalne plače v višini mesečne subvencije 50 evrov. Subvencijo vam bo krila država. Ukrep določa Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (ZDUOP) in velja od 1. januarja do 30. junija 2021.

Ukrep ne velja za zaposlene v programu javnih del. Prav tako pa do subvencije minimalne plače niso upravičeni neposredni in posredni uporabniki proračuna Republike Slovenije in občinskih proračunov ter tuja diplomatska predstavništva in konzulati, mednarodne organizacije, predstavništva mednarodnih organizacij ter institucije, organi in agencije Evropske unije v Republiki Sloveniji.

Za vsakega delavca, katerega plača za polni delovni čas, brez dodatkov, določenih z zakoni in drugimi predpisi ter s kolektivnimi pogodbami, dela plače za delovno uspešnost in plačila za poslovno uspešnost, dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi, ne presega 1.024,24 EUR (znesek minimalne plače) ste upravičeni do povračila dela minimalne plače v obliki mesečne subvencije v višini 50 evrov.

V primeru, ko ima delavec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom ali opravi delo v krajšem delovnem času od polnega, imate pravico do sorazmernega dela subvencije glede na  delovni čas, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi oziroma opravil delo. Če je tako delavec zaposlen za polovični delovni čas, ste upravičeni do subvencije v višini 25 evrov.

Kako do subvencije?

Za pridobitev subvencije morate nevladne organizacije preko portala eDavki pri FURS vložiti posebno izjavo, s katero boste izjavili, da ste  delavcu obračunali in izplačali plačo. Za pravilnost izjave kazensko in materialno odgovarjate.

Izjavo morate predložiti najpozneje do konca meseca za subvencijo minimalne plače za pretekli mesec, vendar najpozneje do 30. julija 2021. Tako boste lahko izjavo za subvencijo minimalne plače za na primer mesec februar lahko oddali do 31. marca 2021.

FURS bo izplačal subvencijo najpozneje do 20. v mesecu, ki sledi mesecu oddaje izjave.

Pomembno! Zakon o delovnih razmerjih določa, da mora biti plača izplačana najkasneje 18 dni po preteku plačilnega obdobja (na primer 18. marca za opravljeno delo v februarju). Po preteku tega roka preidete zaradi neizplačila v zamudo. Če boste zaradi težav z likvidnostjo plače na primer izplačali po preteku plačilnega obdobja, lahko izjavo za subvencijo vseeno oddate. A to lahko storite najpozneje do konca meseca za subvencijo minimalne plače za pretekli mesec. Četudi boste tako plačo izplačali na primer 20. marca, lahko izjavo oddate do 31. marca 2021. 

Obveznosti NVO, ki prejema subvencijo minimalne plače

V obdobju prejemanja subvencije in še tri mesece po tem ne smete začeti postopka odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga delavcem, za katere ste bili upravičeni do prejemanja subvencije, ali odpovedati pogodbe o zaposlitvi večjemu številu delavcev iz poslovnih razlogov, razen če je bil program razreševanja presežnih delavcev sprejet že pred uveljavitvijo tega zakona.

V primeru, da te prepovedi ne boste spoštovali, ste lahko kaznovani z globo.