Državni zbor je 25. novembra 2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije Covid-19 (ZIUOPDVE). Zakon je že začel veljati, in sicer 28. 11. 2020.

Poglavitne rešitve, ki jih tako imenovani šesti protikoronski paket ukrepov (#PKP6) prinaša tudi za nevladne organizacije, vam predstavljamo v nadaljevanju.

Posodobljeno: 29. 3. 2021 - Odlog plačila davkov in prispevkov, ukrep velja do 30. junija 2021.

 • Humanitarne organizacije ceneje do zaščitne in medicinske opreme

Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 za dobrodelne organizacije prinaša možnost ugodnejše cene zaščitne in medicinske opreme. Dobavitelji medicinske opreme so, kadar opremo prodajo humanitarnim organizacijam, namreč oproščeni davka na dodano vrednost (DDV). Ukrep velja za dobavo opreme v obdobju od 1. novembra 2020 do 30. aprila 2021 in prodajalcu/uvozniku te opreme omogoča, da ob prodaji opreme dobrodelni organizaciji ne obračuna DDV-ja. Več o tem si lahko preberete TUKAJ.

 • Pomoč v obliki delnega povračila nekritih fiksnih stroškov

Nevladne organizacije, ki so bile za izvajanje pridobitne dejavnosti registrirane najkasneje do 1. 9. 2020, imajo vsaj 1 zaposlenega oziroma je ustanovitelj zavoda kot direktor na dan 28. 11. 2020 vključen v obvezna socialna zavarovanja, in vsaj v bistveno zmanjšanem obsegu opravljajo svoje dejavnosti ter ocenjujejo, da bo upad prihodkov v zadnjem četrtletju 2020 vsaj 30-odstoten glede na enako obdobje lani, ste upravičene do delnega povračila dela nekritih fiksnih stroškov. O izračunu višine in samem postopka pridobitve izplačila si preberite TUKAJ.

 • Povračilo nadomestila plače za delavce, ki dela ne opravljajo zaradi ustavitve javnega prevoza ali zaprtja mej

Ponovno je urejeno povračilo nadomestila plače za delavce, ki so z dela odsotni zaradi nezmožnosti prihoda na delo zaradi ustavitve javnega prevoza ali zaprtja mej s sosednjimi državami. Upravičeni ste lahko do povračila celotnega zneska izplačanega nadomestila plače, in sicer v višini 80 odstotkov delavčeve povprečne mesečne plače iz zadnjih treh mesecev. Ukrep velja za nazaj, od 1. septembra 2020. Več o pravicah in dolžnostih ter postopku uveljavljanja povračil nadomestil si preberite TUKAJ.

 • Do delnega povračila nadomestil delavcem na čakanju na delo do 31. januarja 2021

Zakon podaljšuje ukrep delnega povračila nadomestil plač delavcem, ki ste jih napotili na čakanje na delo doma do 31. januarja 2021. Omogočeno je uveljavljanje povračila nadomestila tudi za tiste delodajalce,  ki ste bili registrirani najpozneje na dan 1. septembra 2020 in se vam bodo povprečni mesečni dohodki v letu 2020 zaradi epidemije znižali za več kot 20 odstotkov glede na povprečne mesečne prihodke do 31. avgusta 2020.  Na novo je določeno da je višina delnega povračila izplačila nadomestila plače (to bo veljalo za izplačila nadomestila plače za mesec november 2020  in do izteka upravičenosti) omejena  v višini povprečne mesečne plače v RS. Na novo pa je določena tudi možnost 100-odstotnega povračila nadomestila plače.

Delodajalci, ki ste bili registrirani po 12. 2. 2020, a ne kasneje kot 1. 9. 2020, in izpolnjujete vse pogoje za povračilo nadomestila ter ste delavce napotili na čakanje od 1. oktobra 2020 dalje, lahko do 6. 12. 2020 pri ZRSZ uveljavljate vlogo za povračilo nadomestila plač delavcem na čakanju na delo.

 Več o postopku napotitve, pravicah in dolžnostih ter postopku uveljavljanja povračil nadomestil si preberite TUKAJ.

 • Poenostavljena je določba glede upravičenosti do delno povrnjenega izgubljenega dohodka za čas trajanja karantene na domu za ustanovitelje zavodov, ki so na dan 28. 11. 2020 kot direktorji vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Po novem velja, da se izgubljeni dohodek delno povrne tudi v primeru, če je napoten v karanteno na domu zaradi prihoda z območja z visokim tveganjem za okužbo, torej tudi iz države, ki je na rdečem seznamu. 
 • Občine lahko nevladnim organizacijam izplačajo vsa sredstva za predvidene aktivnosti v letu 2020, četudi vseh še niso izvedla

Zakon tudi omogoča, da lahko občine v letu 2020, ne glede na siceršnja zakonska pravila, nevladnim organizacijam v celoti izplačajo vse v proračunu in pogodbah predvidene dotacije, tudi če organizacije niso uspele realizirati vseh pogodbenih aktivnosti. Aktivnosti, za katere bodo društva zdaj vnaprej prejela celotno izplačilo, bodo morale biti izvedene najkasneje do konca leta  2021, ko se izteče tudi skrajni rok za poročanje. Enako zakon omogoča tudi Ministrstvu za obrambo, da lahko nevladnim organizacijam na področju vojnih veteranov izplača vsa predvidena sredstva za izvedbo aktivnosti, četudi ta še niso bila v celoti izvedena.

 • Oprostitev najemnine ali dela najemnine za nevladne organizacije, ki izvajajo pridobitno dejavnost

Organizacije, ki ste najemniki poslovnih stavb ali prostorov v lasti države ali občine in vam je bilo zaradi ukrepov države pri omejevanju posledic epidemije ali zaradi širjenja bolezni, od vključno 19. oktobra dalje, izvajanje vaših pridobitnih dejavnosti otežkočeno, boste oproščene najemnine oziroma dela najemnine. O tem bo odločal predstojnik upravljalca oziroma župan. Postopek in način odločanja bo določil minister za javno upravo, najkasneje do 28. 12. 2020. Najemnik mora pri tem  izpolnjevati pogoje, kot so določeni v točki 3.1. Začasnega okvira.

 • Ukrepi za športne organizacije

Oprostitev najemnin športnim organizacijam, ki so uporabnice športnih objektov in površin v lasti države ali občine

Športnim organizacijam, kot jih določa zakon, ki ureja šport, razen športnim društvom in zvezam Slovencev v zamejstvu, uporabnikom športnih površin in površin za šport v lasti države ali občin, ki jim je zaradi sprejetih ukrepov države ali širjenja bolezni covid-19 onemogočena ali pa bistveno otežkočena uporaba športnih objektov in površin za šport v naravi, se od 19. oktobra dalje ne zaračunavajo obveznosti iz najemnega razmerja oziroma del teh. O tem bo odločal predstojnik upravljalca oziroma župan. Postopek in način odločanja bo določil minister za javno upravo, najkasneje do 28. 12. 2020

Sofinanciranje zaščitne opreme za športne organizacije

Država bo lahko zagotavljala sofinanciranje osebne zaščitne opreme in sredstev za dezinfekcijo prostorov v športnih objektih ter dezinfekcijo športnih rekvizitov in pripomočkov, ki jih organizacije potrebujejo  pri izvajanju športne vadbe in športnih tekmovanj v najvišjem kakovostnem nivoju.  Način in postopek sofinanciranja zaščitne opreme bo sprejela ministrica za izobraževanje, znanost in šport, najkasneje do 28. 12. 2020.

 • Inšpektorja za delo je treba o delu na domu obvestiti elektronsko s posebnim obvestilom

Do 30. 12. 2020 je treba Inšpektorat za delo pred začetkom dela na domu obvestiti prek obrazca, ki bo na voljo predvidoma na točki SPOT. Predpisana je tudi vsebina obrazca, in sicer boste morali Inšpektorat obvestiti o podatkih o delodajalcu (naziv, naslov, matična številka in dejavnost, ki jo opravlja), podatkih,  ki  se  nanašajo  na  delavca,  ki  bo  opravljal  delo  na  domu  (osebno  ime, naziv delovnega mesta oziroma vrsta dela, s kratkim opisom dela, ki ga bo delavec opravljal,  delovna   sredstva   in   delovna   oprema,   ki   jo   bo   delavec   uporabljal, predvideno obdobje trajanja in predvideni delež delovnega časa opravljanja dela na domu) in o morebitnem tveganju za varnost in zdravje delavca pri opravljanju dela na domu.

Način obveščanja je predviden le za obdobje do konca leta. Vlada pa ga lahko s sklepom podaljša še za šest mesecev. Kako organizirati delo na domu, o pravicah delavca in obveznostih delodajalca, si preberite tukaj ali pa si oglejte video.

 • Brez zapletov na upravnih enotah za društva, ki nimajo v statutu določene možnosti sklica korespondenčne seje

Ne glede na določitve statuta oziroma pravil društva (zveze društev, podružnice tujih društev) o sklicu in izvedbi zbora članov (občnih zborov, skupščin …) se lahko o najpomembnejših odločitvah zbor članov izvede korespondenčno (dopisno preko navadne pošte, dopisno prek elektronske pošte,  prek aktivne video povezave – online …). Pri tem je treba zagotoviti enakopravnost sodelovanja vseh članov. To pomeni, da morate o sklicu takšne seje in tudi z morebitnim gradivom vse člane pravočasno obvestiti in jim tudi omogočiti, da oddajo svoj glas. Po koncu korespondenčne seje je treba o sprejetih sklepih oziroma o izidu glasovanja vse člane tudi takoj obvestiti.

Takšna možnost odločanja je predvidena za ves čas do preklica ukrepa začasne delne omejitve gibanja ljudi in omejitve oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s covid-19.

 • Podaljšanje mandata organom društva

V primeru, da je zastopniku društva ali članu organa upravljanja društva v času veljavnih državnih ukrepov glede omejitve gibanja in prepovedi zbiranja potekel mandat za zastopanje oziroma opravljanje funkcije, se mu mandat avtomatično podaljša do prvega zbora članov, ki ga boste izvedli po poteku mandata, če zbora članov ne boste mogli sklicati korespondenčno. V primeru avtomatičnega podaljšanja mandata velja, da je treba zbor članov sklicati najkasneje v treh mesecih od preklica ukrepa začasne delne omejitve gibanja ljudi in omejitve oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s covid-19.

 • Dodatek za nevarnost in posebne obremenitve za prostovoljce

Prostovoljci, ki bodo v času epidemije vključeni ali vpoklicani za opravljanje nalog na področju zaščite in reševanja in pomoči, pripada dodatek za izpostavljenost nevarnosti in posebne obremenitve v višini do 30 evrov dnevno, ki ga bo krila država. Ta dodatek je oproščen plačila davkov in prispevkov. Z dnem 28. 11. 2020 preneha veljati določba o dodatku za nevarnosti in posebne obremenitve, kot jo je določal 66. člen Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19.

Višina dodatka je odvisna od dnevnega števila opravljenih ur:

 • 10 evrov za opravljanje nalog do 4 ure
 • 20 evrov za opravljanje nalog  od 4 do 8 ur
 • 30 evrov za opravljanje nalog nad 8 ur

Od dne 28. 11. 2020 preneha veljati dodatek za nevarnosti in posebne obremenitve, kot ga je določal ZIUOOPE. Za primere, ko je prostovoljec pridobil pravico do dodatka pred 28. 11. 2020, se postopek izplačila dokonča po določbah ZIUOOPE.

 • Dodatek za neposredno delo z uporabniki po PKP5

Zaposleni v sivih in rdečih conah v domovih za starejše, posebnih socialno varstvenih zavodih za odrasle, varstveno delovnih centrih in socialno varstvenih zavodih za usposabljanje, CSD, izvajalcih socialnovarstvenih programov, ki izvajajo nastanitveni program in ki delajo z uporabnikom, obolelim za covid-19, bodo upravičeni do dodatka za neposredno delo s covid-19 pacienti, ki znaša 30 odstotkov urne postavke osnove plače zaposlenega, tudi za čas dela v obdobju razglasitve epidemije, torej tudi za čas od 19. oktobra dalje. 

 • Kritje izpada dohodkov zasebnim vrtcem

Zasebnim vrtcem, zasebnim vrtcem s koncesijo in zasebni izvajalcem, ki dejavnost opravljajo v okviru mreže javne službe, bo država krila izpad plačil staršev, katerih otrok ne obiskujejo vrtca od 26. oktobra 2020. Rok za vložitev zahtevka pri ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport je 30. dan tekočega meseca za pretekli mesec oziroma za predpretekli mesec v primeru poračuna. Zasebni vrtci, katerim sicer sredstva zagotavljajo občine, država krije tudi 15 odstotkov cene programa za posameznega otroka. Pri tem se kot cena programa upošteva cena istovrstnega programa javnega vrtca, zmanjšana za znesek plačila staršev.

Do 15. decembra 2020 morate zasebni vrtci vložiti zahtevke za povračilo sredstev po 42. členu ZIUZEOP in 77. členu ZIUOOPE (povračilo deleža cene programa za otroka, ki v času epidemije ni obiskoval vrtca oziroma povračilo izpada plačila staršev).

Zasebnim šolam s koncesijo bo država zagotovila dodatna sredstva za financiranje IKT za namen izvajanja izobraževanja na daljavo.

 • Odlog plačila obveznosti kreditojemalcev

Ponovno je omogočen tudi odlog plačila obveznosti kreditojemalcev. Tako je tudi društvom, zavodom in ustanovam omogočeno, da svoje kreditne obveznosti, ki so ali še bodo zapadle po razglasitvi epidemije (to je od 19. oktobra 2020 dalje), odložijo. Kako poteka odlog plačila, si preberite TUKAJ.

 • Odlog plačila davkov ali prispevkov

Omogočen je odlog plačila davka ali prispevkov za čas do dveh let oziroma plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih v obdobju 24 mesecev zaradi izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov zaradi epidemije. Odlog velja tudi za akontacije davka ali davčni odtegljaj. Pri tem se za neplačane prispevke in davke oziroma za čas obročnega odplačevanja ne zaračunajo obresti. Za to morate pri Fursu zaprositi z vlogo. O vlogi bo Furs odločil v 8 dneh od prejema. Bodite pa previdni, da boste v primeru odobrenega obročnega plačila plačilo posameznega obroka vedno izvršili z referenco oziroma sklicem, kot bo izhajal iz določbe o obročnem plačilu. Ukrep velja do 30. junija 2021.

 • Lažje do poroštva države

Spremenjeni so pogoji poroštvene sheme države. Tako lahko nevladne organizacije, ki opravljate gospodarsko (pridobitno) dejavnost, zaprosite za kredit pri banki in dobite državno poroštvo po ZDLGPE. Pri tem na novo velja, da bo država prevzela poroštvo za kredite, sklenjene do 31. 12. 2021, in sicer do 25 odstotkov prihodkov od prodaje v letu 2019. Glede pogoja o poravnanih obveznosti pa sedaj velja, da je treba imeti poravnane obveznosti oziroma odobren odlog ali obročno plačilo na zadnji dan v mesecu pred vložitvijo vloge.  Prav tako ni več potrebno, da ste za pridobitev poroštva vključeni v sistem obveznega večstranskega pobota.