Evropski parlament in Svet EU sta dosegla začasni dogovor o programu LIFE za okolje in podnebne ukrepe v okviru naslednjega dolgoročnega proračuna EU za obdobje 2021–2027. Sredstva bodo v prvi vrsti namenjena zaščiti okolja in blažitvi podnebnih sprememb s podpiranjem prehoda na čisto energijo.

Kot so ob sprejetju dogovora sporočili iz Predstavništva Komisije v Sloveniji, je program LIFE med programi, za katere je Komisija predlagala največje sorazmerno povečanje glede na trenutno programsko obdobje. Njegovi glavni elementi zajemajo:

  • stalno podporo prehodu na krožno gospodarstvo in močnejše blaženje podnebnih sprememb: to vključuje sredstva za doseganje ključnih ciljev politike v skladu s strateško dolgoročno vizijo za uspešno, sodobno, konkurenčno in podnebno nevtralno gospodarstvo do leta 2050. Ukrepi bodo podprli popoln prehod na krožno gospodarstvo, varstvo in izboljšanje kakovosti zraka in vode v EU, izvajanje okvira EU za podnebno in energetsko politiko do leta 2030 ter izpolnjevanje zavez Unije iz Pariškega sporazuma o podnebnih spremembah;

  • večji poudarek na podpori prehoda na čisto energijo: nov specifičen podprogram bo namenjen spodbuditvi naložb in podpori dejavnosti, ki se osredotočajo na energijsko učinkovitost in obnovljive vire energije, zlasti v sektorjih in evropskih regijah, ki zaostajajo pri prehodu na čisto energijo;

  • večji poudarek na naravi in biotski raznovrstnosti: novi, namenski strateški projekti v zvezi z naravo za vse države članice v okviru te tradicionalne veje programa LIFE bodo omogočili vključitev ciljev politike o naravi in biotski raznovrstnosti v druge politike in programe financiranja, kot sta kmetijstvo in razvoj podeželja, s čimer se bo zagotovil bolj usklajen pristop v vseh sektorjih;

  • preprost in prožen pristop s poudarkom na razvoju in uvedbi inovativnih načinov za spopadanje z okoljskimi in podnebnimi izzivi.

 

Začasni dogovor morata zdaj uradno potrditi Evropski parlament in Svet.