Iz Urada Vlade za narodnosti obveščajo, da je Svet Evrope objavil odprt poziv za sodelovanje v petem dialogu Sveta Evrope s civilno družbo Romov in potujočih skupin, ki bo potekal 20. in 21. junija 2018 v Strasbourgu v Franciji.

Srečanje petega dialoga se bo osredotočilo na vprašanje politične participacije Romov in potujočih skupin z naslednjimi cilji:
a) dajanje prednosti in zagotavljanje prepoznavnosti pravic Romov in potujočih skupin do aktivnega političnega in javnega sodelovanja;
b) poudarjanje vprašanja politične udeležbe kot ključnega pomena pri prizadevanjih za boj proti marginalizaciji Romov in potujočih skupin, njihovi izolaciji in diskriminaciji;
c) povečanje zmogljivosti nevladnih organizacij Romov in potujočih skupin pri opredeljevanju strategij in dobrih praks, ki krepijo sodelovanje v politični in javni sferi.

Več informacij o petem dialogu je na voljo na spletni strani Sveta Evrope.

Delovni jeziki na dogodku bodo angleščina, francoščina in romščina.

Predvideni tematski rezultati srečanja 5. dialoga so:

 • boljše spodbujanje ustreznega in pomembnega sodelovanja pripadnic romske skupnosti in potujočih skupin ter mladine v političnem ali javnem življenju v vseh organih odločanja (poudarek je na ženskah in mladih);
 • večja prepoznavnost dobrih praks v državah članicah;
 • določitev oziroma kartiranje prednostnih področij, ključnih ciljev in učinkovitih strategij za krepitev in
 • vzdrževanje politične participacije Romov in potujočih skupin, kar bo vključeno v program Sveta Evrope po letu 2019.

Kdo lahko sodeluje?

K sodelovanju se spodbuja Rome in predstavnike potujočih skupin iz lokalnih civilno družbenih organizacij, predstavnike Romov in potujočih skupin ter organizacije, ki združujejo Rominje in pripadnice potujočih skupin s strokovnim znanjem s področja politične participacije.

Zainteresirani kandidati morajo izpolniti spletni prijavni obrazec do nedelje, 27. maja 2018, do 18. ure. Dostopen je na tem spletnem naslovu.

Profil zainteresiranih kandidatov: romski in neromski udeleženci morajo biti strokovnjaki na enem od naslednjih področij:

 • romska mladina;
 • romske ženske;
 • spodbujanje politične participacije in predstavništva;
 • izboljšanje kvalitete procesov odločanja na lokalni in nacionalni ravni;
 • vzpostavljanje povezav med skupnostmi Romov in potujočih skupin ter državnimi institucijami in / ali političnimi strankami;
 • spodbujanje učinkovitih politik preko sodelovanja v političnem in javnem življenju;
  izobraževanje volivcev.

Kandidati morajo:

 • biti sposobni uporabljati in spodbujati uresničevanje rezultatov srečanja pri svojem delu;
 • biti prebivalci ene od držav članic Sveta Evrope;
 • biti dejavno vključeni v vprašanja politične participacije, še zlasti na področjih mladih in / ali žensk;
 • se tekoče izražati vsaj v enem izmed delovnih jezikov srečanja;
 • biti na voljo za udeležbo v celotnem trajanju srečanja.
 

Sekretariat Sveta Evrope bo na podlagi prošenj izbral največ 20 predstavnikov civilne družbe Romov in potujočih skupin, ki bodo sodelovali v dialogu. Pri tem bo Sekretariat Sveta Evrope upošteval geografsko uravnoteženost udeleženih predstavnikov, ravnovesje med spoloma ter ravnovesje med predstavniki civilne družbe Romov in potujočih skupin in predstavniki druge ključne zainteresirane strani s strokovnim znanjem na izbranih tematskih področjih.

Potencialni kandidati za udeležbo na dogodku morajo v motivacijskem pismu jasno navesti in predstaviti svoj interes za udeležbo, področje svojih znanj in navesti, na kakšen način bi njihovo strokovno znanje prispevalo k doseganju in uresničevanju ustreznih sklepov o opredeljeni temi srečanja.

Izbrani udeleženci bodo o izbiri obveščeni do petka, 1. junija 2018.

Več informacij je na voljo na spletni strani www.coe.int/roma-dialogue.