CNVOS je uspel s tožbo proti Ministrstvu za javno upravo, s katero je izpodbijal sklep ministrstva o dodelitvi sredstev na javnem razpisu. V sklepu namreč ni bilo obrazloženo, zakaj je bilo prijavitelju dodeljeno določeno število točk. Sporočilo sodišča je jasno: državni in občinski organi morajo v svojih odločbah o dodelitvi javnih sredstev obrazložiti, zakaj so posamezni vlogi dodelili določeno število točk – zgolj navedba števila točk, prejetih pri posameznem kriteriju, in njihov seštevek ne zadoščata.

Upravno sodišče je v tožbi CNVOS zoper Ministrstvo za javno upravo razsodilo, da se razveljavi sklep ministrstva in mu hkrati naložilo, da mora svojo odločitev ponovno obrazložiti na takšen način, da bodo prijavitelji jasno vedeli in lahko tudi preverili, zakaj njihovi projekti niso bili izbrani za financiranje. Sodišče je prav tako zavrnilo navedbe ministrstva, da takšna obrazložitev pri delitvi sredstev na javnem razpisu ni potrebna in da zadošča, da se v sklepu navede zgolj število dobljenih točk pri posameznem kriteriju.

Upravno sodišče je v sodni glede obrazložitve sklepa o dodelitvi javnih sredstev pojasnilo, da »mora obrazložitev omogočiti preizkus odločitve, s tem da navede konkretne razloge in okoliščine, na podlagi katerih je tožena stranka (beri: financer) ocenila, v kakšni meri prijavljeni program izpolnjuje vsakega od razpisnih kriterijev posebej«. Prav tako je sodišče pritrdilo CNVOS, da »zgolj številčne ocene izpolnjevanja kriterijev še ne predstavljajo ustrezne obrazložitve«.

V praksi to pomeni, da mora financer v svoji odločbi navesti, zakaj je določen predlog projekta ali programa, ki ga je NVO prijavila, ocenil npr. samo s 5 točkami od 8, in torej argumentirano pojasniti, v čem točno je bila pomanjkljivost oddanega predloga, da je izgubil 3 točke. Pojasnilo mora biti takšno, da ga je mogoče preveriti, sicer izdaja takšne odločbe ni skladna niti z Zakonom o splošnem upravnem postopku niti z Ustavo Republike Slovenije.

Nevladne organizacije naj bodo zato odslej pozorne na sklepe o dodelitvi javnih sredstev, ki jih dobijo s strani državnih ali občinskih organov. V kolikor iz sklepa ni razvidno, zakaj pri ocenjevanju niso dobile vseh točk, in ni eksplicitno navedeno, v čem je bila njihova vloga pomanjkljiva, je takšna odločba zelo verjetno nezakonita in je zoper njo smiselna pritožba (iz razloga pomanjkljive obrazložitve).

CNVOS hkrati poziva vse svoje člane in ostale nevladne organizacije, da mu v analizo in morebitno nadaljnje skupno reakcijo posredujejo tiste sklepe o financiranju, za katere menijo, da niso zadovoljivo obrazloženi (npr. ne vsebujejo pojasnila o dodelitvi števila točk).

Sodba upravnega sodišča I U 103/2011-11