V preteklem tednu je bilo v javno razpravo danih enajst novih predpisov, na katere lahko podate svoje pripombe in predloge. Skupaj je v tem trenutku odprtih sedemindvajset javnih razprav, ki jih skupaj z navodili in roki za podajanje komentarjev najdete v nadaljevanju.

 

  Datum
objave
Zaključek razprave Povezava na ministrstvo

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

/      

Ministrstvo za finance

Uredba o izvajanju uredbe (EU) o indeksih, ki se uporabljajo kot referenčne vrednosti v finančnih instrumentih in finančnih pogodbah ali za merjenje uspešnosti investicijskih skladov 2. 2. 2018 2. 3. 2018 Več informacij

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo   

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev regionalnih razvojnih agencij   3. 1. 2018 5. 2. 2018 Več informacij

Ministrstvo za infrastrukturo   

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu  17. 1. 2018 17. 2. 2018 Več informacij
Uredba o spremembi Uredbe o preiskovanju letalskih nesreč, resnih incidentov in incidentov 19. 1. 2018 7. 2. 2018 Več informacij
Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen-filitni skrilavec v pridobivalnem prostoru Sotina 3 v Občini Rogašovci 19. 1. 2018 19. 2. 2018 Več informacij

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport   

Pravilnik o nagradah in priznanjih za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti

29. 1. 2018

28. 2. 2018 Več informacij
Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti    29. 1. 2018 9. 2. 2018 Več informacij
Pravilnik o razvojnih nalogah v visokem šolstvu   1. 2. 2018 9. 2. 2018 Več informacij

Ministrstvo za javno upravo   

Uredba o metodologiji za izračun povprečnih stroškov za financiranje občinskih nalog  23. 1. 2018 23. 2. 2018 Več informacij
Pravilnik o izvajanju sofinanciranja skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave    23. 1. 2018 23. 2. 2018 Več informacij
Uredba o upravnem poslovanju   30. 1. 2018 13. 2. 2018 Več informacij
Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti  1. 2. 2018 21. 2. 2018 Več informacij

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano   

Pravilnik o spremembi Pravilnika o pogojih za opravljanje prometa s fitofarmacevtskimi sredstvi ter o vodenju in posredovanju podatkov o prometu fitofarmacevtskih sredstev  8. 12. 2017 6. 2. 2018  Več informacij
Pravilnik o spremembi Pravilnika o pravilni uporabi fitofarmacevtskih sredstev  8. 12. 2017 6. 2. 2018  Več informacij
Uredba o dopolnitvah in spremembah Uredbe izvajanju ukrepov iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020, ki se izvajajo v skladu z javnimi razpisi    16. 1. 2018 15. 2. 2018 Več informacij
Pravilnik o pripravništvu, strokovnih izpitih in strokovnem izpopolnjevanju za delavce v javni gozdarski službi    26. 1. 2018 7. 2. 2018 Več informacij
Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2018  31. 1. 2018 9. 2. 2018 Več informacij
Pravilnik o spremembah Pravilnika o pogojiz za pridobitev dovoljenja za gojenje konoplje in maka   1. 2. 2018 1. 3. 2018 Več informacij
Pravilnik o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil   2. 2. 2018 28. 2. 2018 Več informacij

Ministrstvo za kulturo   

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo 22. 1. 2018 9. 2. 2018 Več informacij
Zakon o dopolnitvah Zakona o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije 24. 1. 2018 9. 2. 2018 Več informacij

Ministrstvo za notranje zadeve   

/      

Ministrstvo za obrambo   

Zakon o dopolnitvi Zakona o gasilstvu 2. 2. 2018 12. 2. 2018 Več informacij
Ministrstvo za okolje in prostor      
Uredba o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtine TOP-1/05 za ogrevanje in potrebe kopališča v Kopačnici  9. 1. 2018 9. 2. 2018 Več informacij

Ministrstvo za zdravje   

Pravilnik o ugotavljanju zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev 25. 1. 2018 25. 2. 2018 Več informacij
Uredba o izvajanju Uredbe (EU) 2017/745 o medicinskih pripomočkih    26. 1. 2018 26. 2. 2018 Več informacij
Uredba o izvajanju Uredbe (EU) 2017/746 o in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih    26. 1. 2018 26. 2. 2018 Več informacij
Pravilnik o načinu in postopku analiznega, nekliničnega farmakološko-toksiološkega in kliničnega preskušanja zdravil za uporabo v humani medicini 1. 2. 2018 2. 3. 2018 Več informacij

Ministrstvo za zunanje zadeve   

/      

Ministrstvo za pravosodje   

/