V preteklem tednu so bili v javno razpravo dani štirje novi predpisi, na katere lahko podate svoje pripombe in predloge. Skupaj je v tem trenutku odprtih dvajset javnih razprav, ki jih skupaj z navodili in roki za podajanje komentarjev najdete v nadaljevanju.

  Datum
objave
Zaključek razprave Povezava na ministrstvo

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

/      

Ministrstvo za finance

Zakon o spremembah Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih 3. 4. 2018 7. 5. 2018 Več informacij
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izpolnjevanju enotne upravne listine, elektronskem poslovanju s Finančno upravo Republike Slovenije in o drugih obrazcih, ki se uporabljajo pri izvajanju carinskih formalnosti 13. 4. 2018 26. 4. 2018 Več informacij

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo   

/      

Ministrstvo za infrastrukturo   

Pravilnik o kolesarskih površinah 4. 4. 2018 16. 4. 2018 Več informacij
Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine opekarska glina v pridobivalnem prostoru Hardeška šuma - širitev 4 v Občini Ormož   5. 4. 2018 4. 5. 2018  Več informacij
Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov in objektov sistema zemeljskega plina z delovnim tlakom nad 16 bar ter o pogojih za posege v območjih njihovih varovalnih pasov 5. 4. 2018 26. 4. 2018 Več informacij
Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov in objektov sistema zemeljskega plina z delovnim tlakom do vključno 16 bar 5. 4. 2018 26. 4. 2018  Več informacij

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport   

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zagotavljanju sredstev iz državnega proračuna vrtcem za namen sofinanciranja plačil staršev 19. 3. 2018 18. 4. 2018 Več informacij
Pravilnik o tečaju slovenščine za dijake v srednjih šolah 20. 3. 2018 23. 4. 2018 Več informacij

Ministrstvo za javno upravo   

/      

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano   

Uredba o načinu izvajanja državne javne službe upravljanja in vzdrževanja osuševalnih in državnih namakalnih sistemov 12. 3. 2018 30. 4. 2018 Več informacij
Pravilnik o spremembah pravilnika o ekstrakcijskih topilih 15. 3. 2018 16. 4. 2018  Več informacij
Uredba o dodelitvi podpore v obliki finančnih instrumentov za izvajanje podukrepov Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov, Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti in Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020   5. 4. 2018 20. 4. 2018 Več informacij
Pravilnik o dopolnitvah pravilnika o priznanju organizacij proizvajalcev in združenj organizacij proizvajalcev v sektorjih sadje in zelenjava, oljčno olje in namizne oljke ter hmelj 6. 4. 2018 20. 4. 2018 Več informacij

Ministrstvo za kulturo   

/      

Ministrstvo za notranje zadeve   

/      

Ministrstvo za obrambo   

/      

Ministrstvo za okolje in prostor

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata  23. 3. 2018 23. 4. 2018 Več informacij
Uredba o koncesiji za rabo vode za odvzem naplavin iz zahodnega dela gramoznice Babinci 23. 3. 2018 23. 4. 2018  Več informacij
Pravilnik o univerzalni gradnji 10. 4. 2018 11. 5. 2018 Več informacij
Pravilnik o dokumentaciji za gradnjo 12. 4. 2018 12. 5. 2018 Več informacij
Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča ob vodotoku Sava v občini Šenčur 13. 4. 2018 30. 4. 2018 Več informacij

Ministrstvo za zdravje   

Uredba o izvajanju Delegirane uredbe (EU) o določitvi podrobnih pravil za zaščitne elemente na ovojnini zdravil za uporabo v humani medicini  23. 3. 2018 23. 4. 2018  Več informacij
Pravilnik o poklicnih boleznih 5. 4. 2018 20. 4. 2018 Več informacij

Ministrstvo za zunanje zadeve   

/      

Ministrstvo za pravosodje   

Pravilnik o registru kolektivnih tožb  16. 3. 2018  16. 4. 2018  Več informacij