V preteklem tednu je bilo v javno razpravo danih deset novih predpisov, na katere lahko podate svoje pripombe in predloge. Skupaj je v tem trenutku odprtih devetindvajset javnih razprav, ki jih skupaj z navodili in roki za podajanje komentarjev najdete v nadaljevanju.

  Datum
objave
Zaključek razprave Povezava na ministrstvo

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja 8. 11. 2018 22. 11. 2018  Več informacij
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o prijavi in odjavi iz evidenc, zaposlitvenem načrtu, pravicah in obveznostih pri iskanju zaposlitve ter nadzoru nad osebami, prijavljenimi v evidencah 8. 11. 2018 21. 11. 2018   Več informacij

Ministrstvo za finance

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nadzornem informacijskem sistemu igralnih naprav 9. 11. 2018 10. 12. 2018 Več informacij

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o avtorski in sorodnih pravicah 30. 10. 2018 30. 11. 2018  Več informacij
Pravilnik o spremljanju poslovanja socialnih podjetij  6. 11. 2018 26. 11. 2018  Več informacij

Ministrstvo za infrastrukturo   

Zakon o dopolnitvah Zakona o letalstvu 22. 10. 2018 21. 11. 2018  Več informacij
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Uredbe 347/2013/EU za vseevropsko energetsko infrastrukturo 15. 11. 2018 17. 12. 2018   Več informacij
Pravilnik o klasifikaciji in kategorizaciji zalog in virov trdnih mineralnih surovin 14. 11. 2018 20. 12. 2018  Več informacij
Pobuda za pripravo državnega prostorskega načrta za Mali logistični center Lopata 12. 11. 2018 14. 12. 2018  Več informacij
Javna razgrnitev študije variant z utemeljitvijo rešitve in okoljskega poročila za pripravo DPN za Letališče Edvarda Rusjana Maribor 12. 11. 2018 14. 12. 2018   Več informacij

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport   

/      

Ministrstvo za javno upravo   

/      

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano   

Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o navzkrižni skladnosti 22. 10. 2018 22. 11. 2018  Več informacij
Uredba o spremembah uredbe o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje in ribištva 8. 11. 2018 23. 11. 2018   Več informacij
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 7. 11. 2018 23. 11. 2018   Več informacij
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o shemah neposrednih plačil 16. 11. 2018 7. 12. 2018   Več informacij
Pravilnik o spremembah pravilnika o stranskih živalskih proizvodih, ki niso namenjeni prehrani ljudi 12. 11. 2018 26. 11. 2018   Več informacij

Ministrstvo za kulturo   

Zakon o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju kulture in raziskovalno-razvojne dejavnosti 17. 10. 2018 19. 11. 2018   Več informacij
Pravilnik o strokovnih komisijah 8. 11. 2018 22. 11. 2018  Več informacij

Ministrstvo za notranje zadeve   

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalogah in pooblastilih policije 14. 11. 2018 29. 11. 2018   Več informacij

Ministrstvo za obrambo   

Zakon o dopolnitvi Zakona o gasilstvu 9. 11. 2018 20. 11. 2018   Več informacij

Ministrstvo za okolje in prostor

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določitvi in varstvu naravnih vrednot 29. 10. 2018 29. 11. 2018 Več informacij
Uredba o merilih za ugotavljanje stopnje obremenjenosti okolja zaradi onesnaženih tal z nevarnimi snovmi 9. 11. 2018 10. 12. 2018   Več informacij
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode 7. 11. 2018 22. 11. 2018   Več informacij
Pravilnik o občinskem prostorskem načrtu in občinskem podrobnem prostorskem načrtu 12. 11. 2018 12. 12. 2018   Več informacij
Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode iz izvira Toplica za dejavnost kopališč in naravnih zdravilišč - Terme Topolšica 12. 11. 2018 26. 11. 2018  Več informacij

Ministrstvo za zdravje   

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o razvrstitvi prepovedanih drog

26. 10. 2018 26. 11. 2018   Več informacij

Pravilnik o Etični komisiji za presaditve

29. 10. 2018 26. 11. 2018 Več informacij

Strategija razvoja intenzivne medicine

9. 11. 2018 1. 12. 2018   Več informacij

Ministrstvo za zunanje zadeve   

/      

Ministrstvo za pravosodje   

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku 26. 10. 2018 30. 11. 2018   Več informacij
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije 26. 10. 2018 30. 11. 2018 Več informacij