V preteklem tednu je bilo v javno razpravo danih deset novih predpisov, na katere lahko podate svoje pripombe in predloge. Skupaj je v tem trenutku odprtih osemintrideset javnih razprav, ki jih skupaj z navodili in roki za podajanje komentarjev najdete v nadaljevanju.

  Datum
objave
Zaključek razprave Povezava na ministrstvo

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Zakon o spremembah Zakona o socialno varstvenih prejemkih 26. 3. 2019 25. 4. 2019  Več informacij
Pravilnik o napredovanju strokovnih delavcev in strokovnih sodelavcev na področju socialnega varstva v nazive 8. 4. 2019 6. 5. 2019  Več informacij
Pravilnik o registru pogodb o ureditvi premoženjskopravnih razmerij 9. 4. 2019 23. 4. 2019  Več informacij
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o standardih in normativih za izvajanje storitev za trg dela in metodologiji za oblikovanje cen in storitev 18. 4. 2019 3. 5. 2019  Več informacij

Ministrstvo za finance

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije

10. 4. 2019 17. 4. 2019  Več informacij

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu finančnih instrumentov

10. 4. 2019 10. 5. 2019  Več informacij

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike 5. 4. 2019 6. 5. 2019  Več informacij

Ministrstvo za infrastrukturo   

Pravilnik o ravnanju ob resnih nesrečah, nesrečah in incidentih v železniškem prometu 15. 3. 2019 29. 4. 2019  Več informacij
Pravilnik o neposredni uporabi sprejemljivih načinov usklajevanja, navodil, certifikacijskih specifikacij in specifikacij 8. 4. 2019 18. 4. 2019  Več informacij

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport   

Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo 2. 4. 2019 3. 5. 2019  Več informacij
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju 10. 4. 2019 6. 5. 2019  Več informacij
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gimnazijah 10. 4. 2019 6. 5. 2019  Več informacij
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 19. 4. 2019 10. 5. 2019  Več informacij
Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti  18. 4. 2019 18. 5. 2019  Več informacij

Ministrstvo za javno upravo   

Uredba o izvajanju Uredbe (EU) 2018/1807 o okviru za prosti pretok neosebnih podatkov v Evropski uniji 2. 4. 2019 3. 5. 2019  Več informacij
Pravilnik o določitvi vzorca izjave o dostopnosti glede skladnosti spletišč in mobilnih aplikacij z zahtevami glede dostopnosti in o metodologiji spremljanja skladnosti spletišč in mobilnih aplikacij 17. 4. 2019 3. 5. 2019 Več informacij
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zelenem javnem naročanju 16. 4. 2019 17. 5. 2019  Več informacij

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano   

Resolucija: Naša hrana, podeželje in naravni viri po 2021 22. 3. 2019 22. 5. 2019  Več informacij
Zakon o spremembah in dopolnitvah določenih zakonov na področju kmetijske zemljiške politike 22. 3. 2019 31. 5. 2019 Več informacij
Zakon o zagotavljanju zemljišč za namene izvajanja raziskovalnih in izobraževalnih procesov s področja kmetijstva in gozdarstva 22. 3. 2019 31. 5. 2019 Več informacij
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljišči  3. 4. 2019 3. 5. 2019  Več informacij
Pravilnik o pogojih za zagotavljanje varnosti krme 2. 4. 2019 3. 5. 2019  Več informacij
Zakon o spremembah in dopolnitvah določenih zakonov na področju kmetijske zemljiške politike 10. 4. 2019 31. 5. 2019  Več informacij

Ministrstvo za kulturo   

/      

Ministrstvo za notranje zadeve   

Pravilnik o spremembi Pravilnika o določitvi cen orožnih listin 16. 4. 2019 16. 5. 2019  Več informacij

Ministrstvo za obrambo   

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gasilstvu 12. 3. 2019 30. 4. 2019 Več informacij

Ministrstvo za okolje in prostor

Uredba o območjih omejene rabe prostora zaradi jedrskega objekta in o pogojih gradnje objektov na teh območjih 27. 3. 2019 30. 4. 2019  Več informacij
Tehnične smernice TSG-N-002: 2019: Nizkonapetostne električne inštalacije 5. 4. 2019 31. 5. 2019  Več informacij
Tehnične smernice TSG-N-003: 2019: Zaščita pred delovanjem strele 5. 4. 2019 31. 5. 2019 Več informacij
Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah 5. 4. 2019 31. 5. 2019  Več informacij
Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele 5. 4. 2019 31. 5. 2019  Več informacij
Pravilnik o začasnih prepovedih in omejitvi ravnanj v vodotokih, ki so habitat primorske podusti v Goriških brdih 9. 4. 2019 9. 5. 2019  Več informacij
Pravilnik o delovanju v javnem interesu na področju urejanja prostora 17. 4. 2019 10. 5. 2019  Več informacij

Ministrstvo za zdravje   

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o minimalnih pogojih usposobljenosti in pridobljenih pravic za poklice zdravnik, zdravnik specialist, zdravnik splošne medicine, doktor dentalne medicine, doktor dentalne medicine specialist, diplomirana medicinska sestra, diplomirana babica in magister farmacije 11. 4. 2019 11. 5. 2019  Več informacij
Pravilnik o spremembi Pravilnika o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi 8. 4. 2019 23. 4. 2019  Več informacij
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in poteku sekundariata 19. 4. 2019 19. 5. 2019  Več informacij

Ministrstvo za zunanje zadeve   

/      

Ministrstvo za pravosodje   

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije    12. 4. 2019 26. 4. 2019  Več informacij
Pravilnika o izvrševanju kazni zapora  15. 4. 2019 29. 4. 2019  Več informacij
Zakon o mladoletnih storilcih kaznivih dejanj 19. 4. 2019 19. 5. 2019  Več informacij