V preteklem tednu je bilo v javno razpravo danih deset novih predpisov, na katere lahko podate svoje pripombe in predloge. Skupaj je v tem trenutku odprtih štiriintrideset javnih razprav, ki jih skupaj z navodili in roki za podajanje komentarjev najdete v nadaljevanju.

  Datum
objave
Zaključek razprave Povezava na ministrstvo

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Zakon o Svetu za invalide Republike Slovenije 10. 5. 2019 10. 6. 2019  Več informacij

Ministrstvo za finance

/      

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah    10. 5. 2019 10. 6. 2019 Več informacij

Ministrstvo za infrastrukturo   

Pravilnik o pogojih in postopkih organov za ugotavljanje skladnosti 10. 5. 2019 25. 5. 2019  Več informacij
Uredba o metodologiji za izračun stroškov cestninskih cest 9. 5. 2019 24. 5. 2019  Več informacij
Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o licenci kontrolorja zračnega prometa 6. 5. 2019 21. 5. 2019  Več informacij
Pravilnik o prenehanju uporabe določenih predpisov s področja letalstva 6. 5. 2019 21. 5. 2019  Več informacij
Uredba o izvajanju izvedbene uredbe (EU) o skupnih zahtevah za izvajalce storitev ATM/ANS in drugih funkcij omrežja za upravljanje zračnega prometa ter njihov nadzor 6. 5. 2019 21. 5. 2019  Več informacij

Pravilnik o zdravstveni sposobnosti drugega strokovnega osebja in osebja službe letalske meteorologije

13. 5. 2019 27. 5. 2019  Več informacij

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport   

Pravilnik o organizaciji in povračilu stroškov prevoza otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami 15. 5. 2019 15. 6. 2019  Več informacij
Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih s področja mladine 14. 5. 2019 20. 5. 2019  Več informacij

Ministrstvo za javno upravo   

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja 10. 5. 2019 10. 6. 2019  Več informacij

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano   

Resolucija: Naša hrana, podeželje in naravni viri po 2021 22. 3. 2019 22. 5. 2019  Več informacij
Zakon o spremembah in dopolnitvah določenih zakonov na področju kmetijske zemljiške politike 22. 3. 2019 31. 5. 2019 Več informacij
Zakon o zagotavljanju zemljišč za namene izvajanja raziskovalnih in izobraževalnih procesov s področja kmetijstva in gozdarstva 22. 3. 2019 31. 5. 2019 Več informacij
Zakon o spremembah in dopolnitvah določenih zakonov na področju kmetijske zemljiške politike 10. 4. 2019 31. 5. 2019  Več informacij
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 26. 4. 2019 20. 5. 2019  Več informacij
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči vetrolomu iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 26. 4. 2019 20. 5. 2019  Več informacij
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu 26. 4. 2019 27. 5. 2019  Več informacij
Uredba o izvajanju podukrepa Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanje dostopa do širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-upravo iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 17. 5. 2019 17. 6. 2019 Več informacij

Ministrstvo za kulturo   

/      

Ministrstvo za notranje zadeve   

/      

Ministrstvo za obrambo   

/      

Ministrstvo za okolje in prostor

Tehnične smernice TSG-N-002: 2019: Nizkonapetostne električne inštalacije 5. 4. 2019 31. 5. 2019  Več informacij
Tehnične smernice TSG-N-003: 2019: Zaščita pred delovanjem strele 5. 4. 2019 31. 5. 2019 Več informacij
Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah 5. 4. 2019 31. 5. 2019  Več informacij
Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele 5. 4. 2019 31. 5. 2019  Več informacij
Pravilnik o merilih za opremljeno zemljišče 24. 4. 2019 24. 5. 2019 Več informacij
Zakon o katastru nepremičnin    8. 5. 2019 6. 6. 2019  Več informacij
Zakon o spremembah Zakona o ohranjanju narave 7. 5. 2019 7. 6. 2019 Več informacij
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju 17. 5. 2019 4. 6. 2019  Več informacij
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju 17. 5. 2019 4. 6. 2019 Več informacij
Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju ohranjanja narave 14. 5. 2019 28. 5. 2019 Več informacij

Ministrstvo za zdravje   

Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o živilih za posebne zdravstvene namene 9. 5. 2019 23. 5. 2019 Več informacij
Pravilnik o spremembi Pravilnika o napredovanju delavcev Zavoda za zdravstveno zavarovanje 17. 5. 2019 31. 5. 2019  Več informacij
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kartici zdravstvenega zavarovanja, profesionalni kartici in pooblastilih za branje in zapisovanje podatkov v zalednem sistemu 15. 5. 2019 31. 5. 2019  Več informacij
Pravilnik o spremembi Pravilnika o dovoljenju za promet z zdravilom za uporabo v humani medicini 13. 5. 2019 12. 6. 2019  Več informacij

Ministrstvo za zunanje zadeve   

/      

Ministrstvo za pravosodje   

/