V preteklem tednu je bilo v javno razpravo danih štirinajst novih predpisov, na katere lahko podate svoje pripombe in predloge. Skupaj je v tem trenutku odprtih trideset javnih razprav, ki jih skupaj z navodili in roki za podajanje komentarjev najdete v nadaljevanju.

  Datum
objave
Zaključek razprave Povezava na ministrstvo

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Zakon o Svetu za invalide Republike Slovenije 10. 5. 2019 10. 6. 2019  Več informacij
Zakon o spremembah Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji 31. 5. 2019 4. 6. 2019  Več informacij

Ministrstvo za finance

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku 24. 5. 2019 4. 6. 2019  Več informacij
Pravilnik o postopku skupnega dogovarjanja v skladu z mednarodno pogodbo 24. 5. 2019 4. 6. 2019  Več informacij
Uredba o določitvi lestvic katastrskega dohodka, pavšalne ocene dohodka na čebelji panj in območij posebnih režimov za kmetovanje in gospodarjenje z gozdovi za obdobje 2020 - 2022 20. 5. 2019 3. 6. 2019 Več informacij
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja infinanciranja terorizma 31. 5. 2019 1. 7. 2019  Več informacij
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin 27. 5. 2019 3. 6. 2019  Več informacij

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah    10. 5. 2019 10. 6. 2019 Več informacij
Zakon o nadzoru vesoljskih dejavnosti 28. 5. 2019 27. 6. 2019  Več informacij

Ministrstvo za infrastrukturo   

Uredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen - dolomit v pridobivalnem prostoru Hrast pri Vinici S v občini Črnomelj 30. 5. 2019 28. 6. 2019  Več informacij
Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb 28. 5. 2019 11. 6. 2019  Več informacij

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport   

Pravilnik o organizaciji in povračilu stroškov prevoza otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami 15. 5. 2019 15. 6. 2019  Več informacij
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih 20. 5. 2019 12. 6. 2019  Več informacij

Ministrstvo za javno upravo   

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja 10. 5. 2019 10. 6. 2019  Več informacij
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o strokovnem izpitu za inšpektorja 28. 5. 2019 13. 6. 2019  Več informacij
Uredba o spremembah Uredbe o delovnem času v organih državne uprave 27. 5. 2019 10. 6. 2019  Več informacij

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano   

Uredba o izvajanju podukrepa Podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanje dostopa do širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-upravo iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 17. 5. 2019 17. 6. 2019 Več informacij
Pravilnik o določitvi kazalcev tveganja 22. 5. 2019 22. 6. 2019 Več informacij
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 27. 5. 2019 10. 6. 2019  Več informacij

Ministrstvo za kulturo   

/      

Ministrstvo za notranje zadeve   

/      

Ministrstvo za obrambo   

Pravilnik o registraciji, tehničnih pregledih, označevanju in barvi vojaških vozil Slovenske vojske, o označevanju in barvi vozil Civilne zaščite ter o označevanju določenih sredstev iz popisa 27. 5. 2019 7. 6. 2019  Več informacij

Ministrstvo za okolje in prostor

Zakon o katastru nepremičnin    8. 5. 2019 6. 6. 2019  Več informacij
Zakon o spremembah Zakona o ohranjanju narave 7. 5. 2019 7. 6. 2019 Več informacij
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju 17. 5. 2019 4. 6. 2019  Več informacij
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju 17. 5. 2019 4. 6. 2019 Več informacij
Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o recikliranju ladij 23. 5. 2019 24. 6. 2019 Več informacij
Zakon o spremembah in dopolnitvah Gradbenega zakona 29. 5. 2019 30. 6. 2019 Več informacij
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju prostora 29. 5. 2019 30. 6. 2019 Več informacij
Uredba o spremembah Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtin Le-1g/97, Pt-20/49 in Pt-74/50 za ogrevanje in potrebe kopališča Terme Lendava 29. 5. 2019 12. 6. 2019  Več informacij

Ministrstvo za zdravje   

Pravilnik o spremembi Pravilnika o dovoljenju za promet z zdravilom za uporabo v humani medicini 13. 5. 2019 12. 6. 2019  Več informacij
Pravilnik o seznamu in izhodiščih za vrednosti medicisnkih pripomočkov iz obveznega zdravstvenega zavarovanja 28. 5. 2019 28. 6. 2019  Več informacij

Ministrstvo za zunanje zadeve   

/      

Ministrstvo za pravosodje   

/