Razpisujemo postopek izbora 1 (enega) predstavnika oz. predstavnice okoljevarstvenih nevladnih organizacij (v nadaljevanju: predstavnik) v Odbor za spremljanje Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027. Rok za prijave je 7. 2. 2023 do 15.00. Zaradi potrebe po hitrem imenovanju predstavnika postopek ne bo potekal po običajnem Poslovniku postopka izbora predstavnikov nevladnih organizacij, ampak za ta postopek veljajo posebna pravila.

Naloge Odbora za spremljanje Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 (v nadaljevanju Odbor) so opredeljene v 40. členu Uredbe (EU) 2021/1060. Odbor bo na ustanovni seji sprejel poslovnik delovanja. Vsak član Odbora ima en glas. Seznam članov Odbora bo skladno z 39. členom Uredbe (EU) 2021/1060 javno objavljen.

Pri postopku bomo upoštevali usmeritve MKRR z namenom zagotovitve učinkovitega dela Odbora:

 • kandidat okoljevarstvene organizacije
 • krovno poznavanje skladov EU – zaželeno je, da ima član Odbora specifična znanja s področja skladov EU in
 • načelo nepristranskosti oz. izločitev konflikta interesov imenovanih članov in njihovih namestnikov, vključno z načelom, da član Odbora ne sme biti plačan iz projekta, sofinanciranega v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027.

Postopek za imenovanje predstavnika okoljevarstvenih organizacij:

 • kandidata lahko predlaga okoljevarstvena organizacija. Za ta postopek bomo kot okoljevarstvene organizacije šteli vse organizacije, za katere je iz njihovega temeljnega akta (statuta ali akta o ustanovitvi) nedvoumno razvidno, da delujejo na področju varstva okolja.
 • Upravičena organizacija lahko predlaga le kandidata, ki izpolnjuje pogoje. Kandidat ali kandidatka za predstavnika je lahko posameznik, ki izkazuje specifična znanja s področja skladov EU in se zavezuje, da ne bo kot fizična oseba plačan iz projekta, sofinanciranega v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027. Upravičena organizacija, ki bo predlagala svojega kandidata, mora v prijavi obvezno napisati tudi krajšo predstavitev kandidata, iz katere je razvidno izpolnjevanje pogojev.  
 • Upravičena organizacija lahko predlaga le enega kandidata.
 • Upravičena organizacija kandidata predlaga z izpolnjeno vlogo, ki mora biti v celoti izpolnjena in pravočasna. Prijava mora vsebovati podpis zastopnika nevladne organizacije in podpis kandidata. Prijava, poslana po elektronski pošti, mora vsebovati faksimile podpisa ali skenirano podpisano prijavo. Obvezna priloga vloge je temeljni akt organizacije, razen če ima organizacija status delovanja v javnem interesu na področju okolja.
 • Upravičena organizacija vlogi lahko priloži izjave podpore drugih okoljevarstvenih organizacij in njihovih temeljnih aktov. Temeljnih aktov ni potrebno prilagati, če gre za organizacije, ki imajo status delovanja v javnem interesu na področju varstva okolja. Izjava podpore mora vsebovati podpis zastopnika nevladne organizacije in podpis kandidata. 
 • Upravičene organizacije, ki želijo kandidata podpreti, lahko izjavo podpore s temeljnim aktom oddajo tudi samostojno.
 • Prepozne vloge bodo zavržene. Organizacije, ki bodo oddale nepopolne vloge, bodo pozvane k dopolnitvi.
 • Izbran bo tisti predstavnik, ki izpolnjuje pogoje in bo zbral največ izjav podpore upravičenih organizacij.
 • V primeru, da ima več kandidatov enako število izjav podpore, se med njimi opravi žreb za predstavnika.
 • Po koncu postopka CNVOS na spletni strani objavi seznam vseh upravičenih kandidatov in organizacij, ki so jih podprle.

Časovnica postopka:

 • 1. 2. 2023 – objava poziva za prijavo kandidatov in podpornikov
 • 7. 2. 2023 ob 15.00 - rok za oddajo prijav in izjav podpore
 • 9. 2. 2023 ob 15.00 - rok za oddajo dopolnitev
 • 9. 2. 2023 ob 16.00 – seja komisije za pregled prijav in izjav podpore, izdaja sklepa o imenovanju

Prijave in izjave podpore pošljite:

Ne glede na način ali datum pošiljanja mora prijava upravičene organizacije prispeti na enega od zgornjih naslovov najkasneje do 7. 2. 2023 do 15:00.

Za dodatne informacije o postopku izbora smo vam na voljo na telefonu 01/542 14 22 ali na elektronski pošti petra.cilensek@cnvos.si.

 

Prijavnica Izjava podpore