Bliža se rok za uskladitev ustanovitvenih aktov in delovanja nevladnih organizacij v javnem interesu z Zakonom o nevladnih organizacijah. Društva, zveze društev, zavodi in druge nevladne organizacije (npr. invalidske in humanitarne organizacije), ki so imele status delovanja v javnem interesu, ko je bil sprejet Zakon o nevladnih organizacijah (ZNOrg) – 14. aprila 2018 –, morajo najkasneje do 31. marca 2019 uskladiti svoje ustanovitvene akte in delovanje s pogoji za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu po ZNOrg, da bi status obdržale.

Za uskladitev aktov in delovanja morajo poskrbeti tudi nevladne organizacije, za katere zakon določa, da je njihova dejavnost v javnem interesu – lovske in ribiške družine, gasilska društva, društva, ki opravljajo naloge zaščite in reševanja itn.

Nevladne organizacije s statusom delovanja v javnem interesu morajo do konca marca na ministrstvo, ki je pristojno za področje, na katerem delujejo v javnem interesu, posredovati predpisano izjavo, da je njihov ustanovitveni akt in delovanje organizacije usklajeno s pogoji, ki veljajo za podelitev statusa, da nevladna organizacija deluje v javnem interesu po ZNOrg. Po potrebi je treba te akte uskladiti na zboru članov ali skupščini.

Do istega datuma morajo organizacije ministrstvu posredovati tudi poročilo o delu (kar ni enako letnemu poročilu, ki ga morajo oddati na AJPES) in program bodočega delovanja, na podlagi katerega bodo ministrstva presojala, ali nevladna organizacije še izpolnjuje pogoje za ohranitev statusa v javnem interesu.

V CNVOS v februarju prirejamo kratko, enourno delavnico, na kateri bo Matej Verbajs, vodja pravne službe CNVOS, razložil, kaj vse je treba storiti za ohranitev statusa delovanja v javnem interesu in na praktičnih primerih pokazal, kako je treba popraviti statute ali akte o ustanovitvi, da bo delovanje organizacije skladno z ZNOrg.

To bo že četrta delavnica letos na isto temo: prvo, ki bo januarja, smo razprodali že dva tedna pred izvedbo delavnice, drugi in tretji termin pa v le v nekaj dneh, zato se s prijavo na novi, četrti, in predvidoma zadnji termin pred rokom za uskladitev aktov z novim zakonom, velja podvizati. Na delavnico, ki bo 13. februarja, se lahko prijavite tukaj