Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano nas je prosilo, naj imenujemo predstavnika nevladnih organizacij in njegovega namestnika v Odbor za spremljanje Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020. Kandidate in/ali volilne upravičence lahko predlagate do 6. februarja.

Poziv nevladnim organizacijam


Razpisujemo postopek izbora enega (1) predstavnika nevladnih organizacij in enega (1) njegovega namestnika v Odbor za spremljanje Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020.


CNVOS je s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano prejel poziv k imenovanju predstavnika in namestnika predstavnika nevladnih organizacij, ki delujejo na področju pomorstva in ribištva, v Odbor za spremljanje Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020


Naloge odbora so določene v členu 49. Uredbe 1303/2013/EU in členu 113 Uredbe 508/2014/EU:

  • odbor za spremljanje se sestane najmanj enkrat letno ter pregleda izvajanje programa in napredek pri doseganju njegovih ciljev. Pri tem upošteva finančne podatke, splošne kazalnike in kazalnike za posamezne programe, tudi spremembe vrednosti kazalnikov rezultatov in napredka pri doseganju številčno ovrednotenih ciljnih vrednosti, ter mejnike okvira uspešnosti in po potrebi rezultate kvalitativnih analiz;
  • preuči vsa vprašanja, ki vplivajo na delovanje programa, vključno z ugotovitvami pregledov uspešnosti;- opravi se posvet z odborom za spremljanje, ki, če oceni, da je to primerno, izda mnenje o vseh spremembah programa, ki jih predlaga organ upravljanja;
  • organu upravljanja lahko predloži pripombe v zvezi z izvajanjem in vrednotenjem programa, vključno z ukrepi za zmanjšanje administrativnega bremena upravičencev. Odbor za spremljanje spremlja ukrepe, sprejete po njegovih pripombah;
  • v šestih mesecih po sprejetju odločitve o odobritvi programa svetuje in potrdi merila za izbor operacij, ki bodo financirane; izbirna merila se revidirajo glede na programske potrebe;
  • preuči dejavnosti in učinke v zvezi z načrtom vrednotenja programa;
  • preuči ukrepe iz programa, ki se nanašajo na izpolnjevanje posebnih predhodnih pogojev;
  • preuči in potrdi letna poročila o izvajanju, preden se pošljejo Evropski komisiji;
  • preuči ukrepe za spodbujanje enakosti moških in žensk, enakih možnosti ter nediskriminacije, vključno z dostopnostjo za invalidne osebe.


V skladu z načeli demokratičnega izbora bomo postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij izvedli tako, kot nalaga Poslovnik za postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij (v nadaljevanju Poslovnik). Več informacij o postopku izborov predstavnikov NVO najdete tukaj


Kako poteka postopek?

Postopek izbora predstavnikov poteka tako, da nevladne organizacije najprej predlagajo svoje kandidate. Med njimi se poskuša s soglasjem vseh kandidatov izbrati najprimernejšega. Če soglasja za imenovanje ni, se izvedejo volitve, v katerih lahko sodelujejo vse nevladne organizacije, ki delujejo na področju pomorstva in ribištva ter ki so za to vnaprej izkazale interes (to je, so se prijavile kot volivci ali so predlagale svojega kandidata).


V postopku izbora bodo torej lahko sodelovale samo tiste nevladne organizacije, ki delujejo na področju pomorstva in ribištva ter bodo pravočasno sporočile, da želijo glasovati. 


Glede na rok imenovanja, ki ga je postavil naročnik, so nekateri roki glede na določbe Poslovnika nekoliko skrajšani. Rokovnik za izvedbo postopka izbora je sledeč:

 

28. 1. 2019 – objava poziva za prijavo kandidatov in volilnih upravičencev
6. 2. 2019 – rok za oddajo prijav kandidatov in upravičencev
7. 2. 2019 ob 11:00 – seja komisije za pregled prijav
12. 2. 2019 – rok za dopolnitev prijav
13. 2. 2019 – objava dopolnjenega seznama upravičencev in kandidatov
15. 2. 2019 ob 11:00 - javna predstavitev kandidatov in poskus imenovanja s soglasjem
15. 2. 2019 - začetek volitev (pogojno)
19. 2. 2019 - zaključek volitev (pogojno)
20. 2. 2019 ob 16:00 - seja komisije za pregled glasovnic in izdaja sklepa o imenovanju (pogojno)


Seje komisije za pregled prijavnic, za pregled glasovnic in javna predstavitev se bodo odvile v sejni sobi CNVOS, Povšetova 37, 1000 Ljubljana.


Nevladna organizacija, ki bo predlagala svojega kandidata, mora v prijavnici obvezno navesti krajšo predstavitev kandidata, iz katere so razvidne njegove reference s področja pomorstva in ribištva.


Prijava mora vsebovati podpis zastopnika nevladne organizacije in podpis kandidata, v kolikor se ga predlaga. V primeru pošiljanja prijave po elektronski pošti, mora ta vsebovati faksimile podpisa ali skenirano podpisano prijavo.


Prijave pošljite:po pošti na naslov:

  • CNVOS, Povšetova 37, 1000 Ljubljana  ali
  • po elektronski pošti na: nvo.predstavniki@cnvos.si 

 

Ne glede na način ali datum pošiljanja mora prijava prispeti na enega od zgornjih naslovov najkasneje do 6. 2. 2019 do polnoči.

 

Za dodatne informacije o postopku izbora smo vam na voljo na telefonu 01/542 14 22 ali na elektronski pošti monika.kostanjevec@cnvos.si.


Vabimo vse zainteresirane nevladne organizacije, ki delujete na področju pomorstva in ribištva, da sodelujete v postopku izbora. 

 

Sklep o začetku postopka  Poziv nevladnim organizacijam  Prijava za upravičence in kandidate