Razpisujemo postopek izbora 1 predstavnika ali predstavnice in 1 namestnika ali namestnice predstavnika nevladnih organizacij v Nacionalni odbor za transnacionalne in medregionalne programe evropskega teritorialnega sodelovanja (ETS) 2021–2027. Rok za prijavo upravičencev in kandidatov je ponedeljek, 28. marec 2022, ob 15.00.

Nacionalni odbor je posvetovalno, medresorsko in večnivojsko telo, sestavljeno iz predstavnikov resorjev, upravnih ravni in institucij, pristojnih za izbrana področja sodelovanja v skladu z vsebinskimi prioritetami in vrstami upravičencev v programih. Člani odborov za spremljanje se torej pri programskem načrtovanju ter usmerjanju, spremljanju in vrednotenju programov sodelovanja po potrebi predhodno posvetujejo s člani Nacionalnega odbora, in sicer na rednih ali dopisnih sejah, posvetih in delavnicah oziroma bilateralno. Nacionalni odbor vodijo predstavniki SVRK kot Nacionalnega organa in nacionalnega koordinatorja programov. Podrobneje ureja naloge in način dela Nacionalnega odbora poslovnik, ki ga sprejmejo člani na prvi seji.

Splošni pogoji za predstavnike v Nacionalnem odboru so:

 • Strokovnost – član mora imeti strokovno znanje s področja, zaradi katerega je imenovan v Nacionalni odbor, glede na vsebinske prioritete programov sodelovanja (glej Prilogo 1), zaželene pa so tudi izkušnje s področja evropskih programov.
 • Načelo nepristranskosti izločitev konflikta interesov imenovanih članov.
 • Znanje angleškega jezika – uradni jezik programov je angleški jezik.
 • Zagotavljanje enakosti spolov skladno z Evropskim kodeksom dobre prakse za partnerstvo, kadar je to mogoče.
 

V skladu z načeli demokratičnega izbora bomo postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij izvedli tako, kot nalaga Poslovnik za postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij. Več informacij o postopku izborov predstavnikov NVO najdete tukaj.

Kako poteka postopek?

Postopek izbora poteka tako, da nevladne organizacije najprej predlagajo svoje kandidate. Med njimi se poskuša s soglasjem vseh kandidatov izbrati najprimernejšega predstavnika in njegovega namestnika, ki pokrivata različni področji. Če soglasja za imenovanje ni, se izvedejo volitve, v katerih lahko sodelujejo vse nevladne organizacije, ki so za to vnaprej izkazale interes (to je, so se prijavile kot volivci ali pa so predlagale svojega kandidata).

V postopku izbora bodo torej lahko sodelovale samo tiste nevladne organizacije in ki bodo predlagale svoje kandidate ali bodo pravočasno sporočile, da želijo glasovati. Prijavnica za sodelovanje je objavljena ločeno ob temu pozivu.

Usmeritev pri izbiri predstavnikov je med drugim tudi zagotavljanje enakosti spolov.

Zaradi roka za imenovanje po pozivu naročnika so roki za izvedbo postopka nekoliko skrajšani.

Rokovnik za izvedbo postopka je sledeč:

 • 21. 3. 2022 - objava poziva za prijavo kandidatov in volilnih upravičencev
 • 28. 3. 2022 ob 15.00- rok za oddajo prijav kandidatov in upravičencev
 • 29. 3. 2022 ob 11.00 - seja komisije za pregled prijav in izdaja pozivov za dopolnitev prijav; objava seznama upravičencev in kandidatov
 • 31. 3. 2022 do 15.00 - rok za dopolnitev prijav;
 • 31. 3. 2022 - objava dopolnjenega seznama upravičencev in kandidatov
 • 5. 4. 2022 ob 11.00 - javna predstavitev kandidatov in poskus imenovanja s soglasjem
 • 5. 4. 2022 - začetek volitev (pogojno)
 • 8. 4. 2022 ob 15.00 - zaključek volitev (pogojno)
 • 11. 4. 2022 ob 11.00 - seja komisije za pregled glasovnic in izdaja sklepa o imenovanju (pogojno)

Seje komisije za pregled prijavnic, glasovnic in javna predstavitev se bodo odvile preko videokonference. Vodja postopka lahko kadarkoli zahteva dodatna pojasnila in dokazila o izpolnjevanju pogojev za upravičene organizacije in kandidate oziroma o referencah kandidata za predstavnika.

Nevladna organizacija, ki bo predlagala svojega kandidata, mora v prijavi obvezno napisati tudi krajšo predstavitev kandidata, iz katere so razvidne njegove reference in strokovna znanja.

Vodja postopka lahko kadarkoli zahteva dodatna pojasnila in dokazila o izpolnjevanju pogojev za upravičene organizacije in kandidate oziroma o referencah kandidata za predstavnika.

Prijavo za sodelovanje najdete na tej povezavi. Prijava mora vsebovati podpis zastopnika nevladne organizacije in podpis kandidata, v kolikor se ga predlaga. Prijava, poslana po elektronski pošti, mora vsebovati faksimile podpisa ali skenirano podpisano prijavo.

Prijave pošljite:

Po novem Poslovniku postopka izbora lahko nevladne organizacije in kandidati, ki na njihov predlog večkrat sodelujejo v postopkih izbora predstavnikov nevladnih organizacij v posvetovalna in druga telesa, pri CNVOS deponirajo svoje podpise, da lahko enostavneje pošiljajo svoje vloge v postopkih izbora (brez potrebe po vsakokratnem podpisovanju in žigosanju prijav ter drugih dokumentov).

Če želite kot NVO trajno shraniti svoj podpis za sodelovanje v postopkih izbora, lahko to naredite s pomočjo obrazca za deponiranje podpisa za NVO. Kandidat NVO lahko shrani svoj podpis s pomočjo obrazca za kandidate.

Ne glede na način ali datum pošiljanja mora prijava prispeti na enega od zgornjih naslovov najkasneje do 28. 3. 2022 do 15.00.

Za dodatne informacije o postopku izbora smo vam na voljo na telefonu 01/542 14 22 ali na elektronski pošti petra.cilensek@cnvos.si.

Vabimo vse zainteresirane nevladne organizacije, da sodelujete v postopku izbora.

 

PRIJAVA

 

Priloga 1: ETS 2021- 2027 Priloga 2: sklep o začetku postopka Priloga 3: Poziv NVO