Če v nevladni organizaciji opravljajo delo tudi udeleženci javnih del, takšnemu delavcu ne morete odrediti dela od doma, lahko pa ga  napotite na čakanje na delo doma.  V primeru, da v teh dneh načrtujete vključitev udeleženca v javna dela, pa lahko vključitev odložite in ga tako vključite kasneje. 

Posodobljeno: 1. 4. 2020: Zavod RS za zaposlovanje je spremenil svoja prvotna navodila tako, da nevladna organizacija udeležencu javnih del po novem dela na domu ne more več odrediti (razlogov na svoji spletni strani niso pojasnili). Lahko pa se udeležencu javnih del, ki mu dela drugače ni mogoče zagotoviti, napoti na čakanje. 

Če ste udeležencu javnih del opravljanje dela doma že odredili na podlagi prejetega aneksa Zavoda RS za zaposlovanje, potem takšna odreditev velja še naprej oziroma ves čas epidemije.

Posodobljeno: 23. 4. 2020: Tudi udeležencem javnih del, ki delajo, morate izplačati krizni dodatek. Izplačilo nadomestila udeležencem javnih del, ki ste jih napotili na čakanje, vam bo ZRSZ povrnil v enakem deležu, kot sofinancira plačo.

 

Napotitev udeleženca javnih del na začasno čakanje na delo doma

Če se javna dela zaradi trenutnih ukrepov za zaščito zdravja (prepoved javnih prireditev itd.)  začasno ne morejo izvajati in dela ni mogoče zagotoviti kako drugače, niti ni možno udeležencu odrediti dela na domu, pa se takšnemu udeležencu javnih del odredi čakanje na delo doma. 

Kako odrediti napotitev na začasno čakanje na delo doma? Postopek smo pojasnili tukaj. Lastno odredbo o čakanju na delo od doma za vašo NVO, usklajeno z novim interventnim zakonom (ZIUZEOP), si lahko izdelate v e-pravniku  ali uporabite vzorec v word dokumentu.

Če ste odredbo že izdali pred 11. 4. (izdelali ste si jo v e-pravniku ali ste uporabili prejšnji vzorec v word dokumentu) in traja tudi po tem datumu, jo je potrebno zaradi novega zakona dopolniti. Takšno dopolnitev odredbe za vašo NVO si lahko izdelate v e-pravniku ali uporabite vzorec v word dokumentu.

Udeleženec javnih del, ki je napoten na čakanje na delo doma, je upravičen do nadomestila plače v višini 80 % od osnovne plače, kot je določena v pogodbi o zaposlitvi.

 

Vključitev osebe v javna dela

Zavod RS za zaposlovanje je izdal navodilo za vse tiste organizacije, ki ste po pogodbi o izvajanju javnih del v času razglašene epidemije koronavirusa nameravale izbrane osebe vključiti v javna dela. Pričetek vključitve se lahko  zamakne za 30 dni preko pogodbenega roka, a ne dlje kot do 30. 5. 2020. Torej 30. 5. 2020 je skrajni rok za vključitev osebe v javna dela v organizaciji. 

Če boste vključitev zamaknili, morate Zavod RS za zaposlovanje nemudoma obvestiti in sporočiti predviden datum vključitve. 

 

Povračilo stroškov prevoza na in z dela udeležencu javnih del, ki dela

Ker je zaradi epidemije koronavirusa  trenutno javni potniški promet zaustavljen, morate pri obračunavanju povračila potnih stroškov upoštevati, da udeleženec javnih del javnega prevoza ne more uporabljati. Zato ima v obdobju, ko velja ta ukrep, pravico do povračila stroškov kilometrine.

 

Krizni dodatek

Vsem tistim udeležencem javnih del, ki delajo, torej niso na začasnem čakanju na delo doma, (tudi tistim, ki delajo na domu) morate ob izplačilu plače izplačati tudi krizni dodatek. Več o kriznem dodatku si preberite tukaj

Menimo namreč, da kljub določilom o plačilu, kot ga določa Zakon o urejanju trga dela, trenutno veljavni interventni zakon določa, da so delodajalci za vse delavce, ki delajo in so zavarovani po prvem do četrtem in šestem odstavku 14. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, oproščeni plačila obveznih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Udeleženci javnih del so s šifro 034 zavarovani po prvem in drugem odstavku 14.člena ZPIZ-2, kar potrjuje tudi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije v Navodilih za urejanje prijav v obvezna socialna zavarovanja. Tako tudi udeleženci javnih del sodijo v krog delavcev, ki so upravičeni do izplačila kriznega dodatka.

Izplačilo kriznega dodatka je v celoti breme izvajalca javnih del, torej vaš. 

 

Povračilo izplačila nadomestila plače udeležencu javnih del, ki je bil napoten na začasno čakanje na delo doma

Po informacijah, ki smo jih dobili od Zavoda RS za zaposlovanje, bo zavod izvajalcem sofinanciral del nadomestila v enakem deležu, kot sofinancira plačo za udeležence javnih del v skladu s 4. členom Pogodbe o izvajanju programa javnih del. To pomeni, da morate za povračilo razlike izplačila nadomestila vložiti vlogo za povračilo izplačila nadomestila plače za začasno čakanje na delo pri ZRSZ. Ker obrazec ne omogoča bolj jasne določitve deleža uveljavljanja povračila, predlagamo, da pri pripravi vloge v točki 'Seznam dokumentov osebe' dodate dokument, kjer obrazložite višino izplačila, ki jo uveljavljate. Tako na primer ne boste uveljavljali celotne višine povračila izplačila nadomestila, če vam bo ZRSZ že na podlagi zahtevka povrnil 70 % izplačila.